شعر در مورد اسم ملیحه

جمعه 22 دی 1396 ساعت 09:47

شعر در مورد اسم ملیحه

شعر در مورد اسم ملیحه ,شعر درباره اسم ملیحه,شعر برای اسم ملیحه,شعر در باره اسم ملیحه,شعر با اسم ملیحه,شعر درمورد اسم ملیحه,شعر با کلمه ملیحه,شعر با کلمه ی ملیحه,شعری در مورد اسم ملیحه,شعری درباره اسم ملیحه,شعری برای اسم ملیحه,شعر درباره ی اسم ملیحه,شعر در مورد نام ملیحه,شعر برای نام ملیحه,شعر درباره نام ملیحه,شعر با نام ملیحه,شعر درمورد نام ملیحه

شعر در مورد اسم ملیحه

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد اسم ملیحه برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

سخنش اندک و ملیح ملیح

همچو توقیع دوربین فصیح

شعر صنم , شعر در مورد صنم , شعر در وصف صنم , شعر درباره صنم

شعر در مورد اسم ملیحه

شعر فقر , شعر در مورد فقر , شعر در وصف فقر , شعر درباره فقر

هم فصیح سزای گفتارست

هم صبیح ملیح دیدارست

شعر اسم نرگس , شعر در مورد اسم نرگس , شعر در وصف اسم نرگس , شعر درباره اسم نرگس

شعر درباره اسم ملیحه

شعر اسم نگار , شعر در مورد اسم نگار , شعر در وصف اسم نگار , شعر درباره اسم نگار

لب لعلش شکری داد بمن

نمکین شکر شیرین ملیح

شعر اسم ندا , شعر در مورد اسم ندا , شعر در وصف اسم ندا , شعر درباره اسم ندا

شعر برای اسم ملیحه

شعر اسم نگین , شعر در مورد اسم نگین , شعر در وصف اسم نگین , شعر درباره اسم نگین

گر نهد لب بلب (فیض) شود

سخنانش همه شیرین و ملیح

شعر اسم مهتاب , شعر در مورد اسم مهتاب , شعر در وصف اسم مهتاب , شعر درباره اسم مهتاب

شعر در باره اسم ملیحه

شعر اسم مرجان , شعر در مورد اسم مرجان , شعر در وصف اسم مرجان , شعر درباره اسم مرجان

آخر نه گناهیست که من کردم و بس

منظور ملیح دوست دارد همه کس

شعر اسم نسیم , شعر در مورد اسم نسیم , شعر در وصف اسم نسیم , شعر درباره اسم نسیم

شعر با اسم ملیحه

شعر اسم مجید , شعر در مورد اسم مجید , شعر در وصف اسم مجید , شعر درباره اسم مجید

گه شعرکی ملیح سرایم به مدح این

وانگه شویم دوست چو پرویز با شکر

شعر اسم مهران , شعر در مورد اسم مهران , شعر در وصف اسم مهران , شعر درباره اسم مهران

شعر درمورد اسم ملیحه

شعر اسم محسن , شعر در مورد اسم محسن , شعر در وصف اسم محسن , شعر درباره اسم محسن

ساده یی گیرد صبیح و دلبری خواهد ملیح

همسری خواهد جمیل و شاهدی جوید جوان

شعر اسم مهدی , شعر در مورد اسم مهدی , شعر در وصف اسم مهدی , شعر درباره اسم مهدی

شعر با کلمه ملیحه

شعر اسم لیلی , شعر در مورد اسم لیلی , شعر در وصف اسم لیلی , شعر درباره اسم لیلی

بر دل ریش چه شیرین نمکی می پاشید

در حدیث نمکین جنبش آن لعل ملیح

شعر اسم نیلوفر , شعر در مورد اسم نیلوفر , شعر در وصف اسم نیلوفر , شعر درباره اسم نیلوفر

شعر با کلمه ی ملیحه

شعر اسم محبوبه , شعر در مورد اسم محبوبه , شعر در وصف اسم محبوبه , شعر درباره اسم محبوبه

از شکر خوش ترست و شیرین تر

سخن تلخ از آن لبان ملیح

شعر اسم مائده , شعر در مورد اسم مائده , شعر در وصف اسم مائده , شعر درباره اسم مائده

شعری در مورد اسم ملیحه

شعر اسم نوشین , شعر در مورد اسم نوشین , شعر در وصف اسم نوشین , شعر درباره اسم نوشین

دگر چه خوش نمکین گفت خلق بی نمکند

مگر سری که ز شور محبت است ملیح

شعر اسم نازنین , شعر در مورد اسم نازنین , شعر در وصف اسم نازنین , شعر درباره اسم نازنین

شعری درباره اسم ملیحه

شعر اسم محمود , شعر در مورد اسم محمود , شعر در وصف اسم محمود , شعر درباره اسم محمود

چون به مطلوبت رسیدی ای ملی

ح شد طلب کاری علم اکنون قبیح

شعر اسم غزاله , شعر در مورد اسم غزاله , شعر در وصف اسم غزاله , شعر درباره اسم غزاله

شعری برای اسم ملیحه

شعر اسم نغمه , شعر در مورد اسم نغمه , شعر در وصف اسم نغمه , شعر درباره اسم نغمه

دور عیسی بود و ایام مسیح

خلق دلدار و کم آزار و ملیح

شعر اسم الهام , شعر در مورد اسم الهام , شعر در وصف اسم الهام , شعر درباره اسم الهام

شعر درباره ی اسم ملیحه

شعر شخصیت , شعر در مورد شخصیت , شعر در وصف شخصیت , شعر درباره شخصیت

رابعه آن مریم معنی مسیح

آن چو لب دلبر کنعان ملیح

شعر آغوش , شعر در مورد آغوش , شعر در وصف آغوش , شعر درباره آغوش

شعر در مورد نام ملیحه

شعر اسم کیان , شعر در مورد اسم کیان , شعر در وصف اسم کیان , شعر درباره اسم کیان

شیوه و ناز تو شیرین خط و خال تو ملیح

چشم و ابروی تو زیبا قد و بالای تو خوش

شعر اسم اعظم , شعر در مورد اسم اعظم , شعر در وصف اسم اعظم , شعر درباره اسم اعظم

شعر برای نام ملیحه

شعر معرفت , شعر در مورد معرفت , شعر در وصف معرفت , شعر درباره معرفت

کان نمک رسید هین گر تو ملیح و عاشقی

کاس ستان و کاسه ده شور گزین نه شوربا

شعر شلمچه , شعر در مورد شلمچه , شعر در وصف شلمچه , شعر درباره شلمچه

شعر درباره نام ملیحه

شعر خیانت , شعر در مورد خیانت , شعر در وصف خیانت , شعر درباره خیانت

به قدر خواستنم نیست تاب سوختنم

به اسم عاشقم و اسم بی مسمائی

شعر اسم کیمیا , شعر در مورد اسم کیمیا , شعر در وصف اسم کیمیا , شعر درباره اسم کیمیا

شعر با نام ملیحه

شعر اسم فروغ , شعر در مورد اسم فروغ , شعر در وصف اسم فروغ , شعر درباره اسم فروغ

زانجا که اسم عین مسماست می دهند

هر لحظه خلعت دگر و تاج دیگرم

شعر اسم علی , شعر در مورد اسم علی , شعر در وصف اسم علی , شعر درباره اسم علی

شعر درمورد نام ملیحه

شعر اسم غزل , شعر در مورد اسم غزل , شعر در وصف اسم غزل , شعر درباره اسم غزل

فرق وصف فرحت افکنده میان ذات و اسم

گرچه اول اسم را عین مسمی کرده ای

شعر اسم محمد , شعر در مورد اسم محمد , شعر در وصف اسم محمد , شعر درباره اسم محمد

شعر در مورد اسم ملیحه

شعر اسم عاطفه , شعر در مورد اسم عاطفه , شعر در وصف اسم عاطفه , شعر درباره اسم عاطفه

شد اسم مظهر معنی کاردت ان اعرف

وز اسم یافت فراغت بصیرت عرفا

شعر اسم مریم , شعر در مورد اسم مریم , شعر در وصف اسم مریم , شعر درباره اسم مریم

شعر درباره اسم ملیحه

شعر اسم عسل , شعر در مورد اسم عسل , شعر در وصف اسم عسل , شعر درباره اسم عسل

ازیرا اسم ها عین مسماست

ز عین اسم آدم عین بین شد

شعر اسم فرشته , شعر در مورد اسم فرشته , شعر در وصف اسم فرشته , شعر درباره اسم فرشته

شعر برای اسم ملیحه

شعر اسم فرزانه , شعر در مورد اسم فرزانه , شعر در وصف اسم فرزانه , شعر درباره اسم فرزانه

زین حروف اربرون کنی اسمی

اسم اعظم بود، مگیرش خوار

شعر اسم مینا , شعر در مورد اسم مینا , شعر در وصف اسم مینا , شعر درباره اسم مینا

شعر در باره اسم ملیحه

شعر اسم فاطمه , شعر در مورد اسم فاطمه , شعر در وصف اسم فاطمه , شعر درباره اسم فاطمه

بر جان عزیزت آفرین باد

بر جسم شریفت اسم اعظم

شعر آمریکا , شعر در مورد آمریکا , شعر در وصف آمریکا , شعر درباره آمریکا

شعر با اسم ملیحه

شعر روستا , شعر در مورد روستا , شعر در وصف روستا , شعر درباره روستا

انواع خطا گر چه خدا می بخشد

هر اسم عطیه ای جدا می بخشد

شعر آلبالو , شعر در مورد آلبالو , شعر در وصف آلبالو , شعر درباره آلبالو

شعر درمورد اسم ملیحه

شعر کسوف , شعر در مورد کسوف , شعر در وصف کسوف , شعر درباره کسوف

در هر آنی حقیقت عالم را

یک اسم فنا یکی بقا می بخشد

شعر انسان , شعر در مورد انسان , شعر در وصف انسان , شعر درباره انسان

شعر با کلمه ملیحه

شعر گریه , شعر در مورد گریه , شعر در وصف گریه , شعر درباره گریه

ها، که اسم اشارتست از اصل

الفتش را چو واو کردی هوست

شعر اسم طاهره , شعر در مورد اسم طاهره , شعر در وصف اسم طاهره , شعر درباره اسم طاهره

شعر با کلمه ی ملیحه

شعر شب یلدا , شعر در مورد شب یلدا , شعر در وصف شب یلدا , شعر درباره شب یلدا

جز ورق ذکر او ورد نخواهیم ساخت

چون همه طومار ما اسم و مسمای اوست

شعر گربه , شعر در مورد گربه , شعر در وصف گربه , شعر درباره گربه

شعری در مورد اسم ملیحه

شعر اسم کوروش , شعر در مورد اسم کوروش , شعر در وصف اسم کوروش , شعر درباره اسم کوروش

ای گشته به اسم هوشیاری مغرور

تو کی دانی که عیش مستان چه خوشست؟

شعر اسم آزاده , شعر در مورد اسم آزاده , شعر در وصف اسم آزاده , شعر درباره اسم آزاده

شعری درباره اسم ملیحه

شعر اسم آوا , شعر در مورد اسم آوا , شعر در وصف اسم آوا , شعر درباره اسم آوا

دل محو مطلق است چه هستی کجا عدم

از هرچه دارد اسم معمای من تهیست

شعر اسم آرش , شعر در مورد اسم آرش , شعر در وصف اسم آرش , شعر درباره اسم آرش

شعری برای اسم ملیحه

شعر به نام خدا , شعر در مورد به نام خدا , شعر در وصف به نام خدا , شعر درباره به نام خدا

اسم ما تهمت کش وصف است و بس

گر پر و خالی همین پیمانه ایم

شعر ضد دختر , اشعار ضد دختر , شعرهای ضد دختر , شعر طنز ضد دختر

شعر درباره ی اسم ملیحه

شعر درد , شعر در مورد درد , شعر در وصف درد , شعر درباره درد

آشنای شخص با اسم و صفت محتاج چند

خوانده ئی آیات تحقیق و معما کرده ئی

شعر مقام زن , شعر در مورد مقام زن , شعر در وصف مقام زن , شعر درباره مقام زن

شعر در مورد نام ملیحه

شعر طوفان , شعر در مورد طوفان , شعر در وصف طوفان , شعر درباره طوفان

عاملی را حرف و صوت بی اثر دیوانه کرد

طرفه افسون داشت بی اسم مسمای پری

شعر درخت , شعر در مورد درخت , شعر در وصف درخت , شعر درباره درخت

شعر برای نام ملیحه

شعر آفرین , شعر در مورد آفرین , شعر در وصف آفرین , شعر درباره آفرین

نشسته ام بادبگاه مکتب تحقیق

هزار اسم گره بسته در معمائی

جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه انگلیسی کوتاه , جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه , جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

شعر درباره نام ملیحه

شعر ضد پسر , اشعار ضد پسر , شعرهای ضد پسر , شعر طنز ضد پسر

سزد کز خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی

چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم

شعر اسم باران , شعر در مورد اسم باران , شعر در وصف اسم باران , شعر درباره اسم باران

شعر با نام ملیحه

جملات عاشقانه , جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه ناب , جملات عاشقانه کوتاه , جملات عاشقانه زیبا

با دعای شبخیزان ای شکردهان مستیز

در پناه یک اسم است خاتم سلیمانی

شعر عمر , شعر در مورد عمر , شعر در وصف عمر , شعر درباره عمر

شعر درمورد نام ملیحه

شعر آمدن رمضان , شعر در مورد آمدن رمضان , شعر در وصف آمدن رمضان , شعر درباره آمدن رمضان

بر اهرمن نتابد انوار اسم اعظم

ملک آن توست و خاتم فرمای هر چه خواهی

شعر اسم بهار , شعر در مورد اسم بهار , شعر در وصف اسم بهار , شعر درباره اسم بهار

شعر در مورد اسم ملیحه

شعر معذرت خواهی , شعر در مورد معذرت خواهی , شعر در وصف معذرت خواهی , شعر درباره معذرت خواهی

چون اسم تو در میان نباشد

گویی که به جسم در میانی

شعر مهتاب , شعر در مورد مهتاب , شعر در وصف مهتاب , شعر درباره مهتاب

شعر درباره اسم ملیحه

شعر برف , شعر در مورد برف , شعر در وصف برف , شعر درباره برف

نقش نگین داشت کمال هوس

اسم بجا ماند و مسمی گذشت

شعر اسم اسما , شعر در مورد اسم اسما , شعر در وصف اسم اسما , شعر درباره اسم اسما

شعر برای اسم ملیحه

شعر افسانه , شعر در مورد افسانه , شعر در وصف افسانه , شعر درباره افسانه

نیست حرفی که ازین نقطه نیاید بیرون

شور سازد و جهان اسم معمای دلست

شعر پرستو , شعر در مورد پرستو , شعر در وصف پرستو , شعر درباره پرستو

شعر در باره اسم ملیحه

شعر پری , شعر در مورد پری , شعر در وصف پری , شعر درباره پری

طالب فهم مسمائی عیار اسم گیر

صورت عنقا همین جز عین و نون و قاف نیست

شعر امیر , شعر در مورد امیر , شعر در وصف امیر , شعر درباره امیر

شعر با اسم ملیحه

شعر پارسا , شعر در مورد پارسا , شعر در وصف پارسا , شعر درباره پارسا

هر اسم خاص وضع مسمای دیگر است

اشهب مگو چو گشت دم ویال خر سپید

شعر احسان , شعر در مورد احسان , شعر در وصف احسان , شعر درباره احسان

شعر درمورد اسم ملیحه

شعر آرزو , شعر در مورد آرزو , شعر در وصف آرزو , شعر درباره آرزو

شرح اسما به ذوق خوش خوانده

عارف اسم اعظم آن اعظم

شعر امین , شعر در مورد امین , شعر در وصف امین , شعر درباره امین

شعر با کلمه ملیحه

شعر پگاه , شعر در مورد پگاه , شعر در وصف پگاه , شعر درباره پگاه

مظهر اسم اعظمش خوانم

بلکه خود اسم اعظمش دانم

شعر بلبل , شعر در مورد بلبل , شعر در وصف بلبل , شعر درباره بلبل

شعر با کلمه ی ملیحه

شعر حسرت , شعر در مورد حسرت , شعر در وصف حسرت , شعر درباره حسرت

اسم اسم است آنکه می خوانیش اسم

کی چنین خوانی اگر دانیش اسم

شعر آخرت , شعر در مورد آخرت , شعر در وصف آخرت , شعر درباره آخرت

شعری در مورد اسم ملیحه

شعر ایستادگی , شعر در مورد ایستادگی , شعر در وصف ایستادگی , شعر درباره ایستادگی

هفت دریا غرقه اند در بحر او

بلکه اسم و رسم و دریا کی بود

شعر اسم ترانه , شعر در مورد اسم ترانه , شعر در وصف اسم ترانه , شعر درباره اسم ترانه

شعری برای اسم ملیحه

عادل دانتیسم , شعر عادل دانتیسم , اشعار عادل دانتیسم , آثار عادل دانتیسم , اشعار عاشقانه عادل دانتیسم

اسم جان پرور او چون به جهان یاد کنند

در درون دل خود عین مسما بینند

امید صباغ نو , شعر امید صباغ نو , اشعار امید صباغ نو , آثار امید صباغ نو , اشعار عاشقانه امید صباغ نو

شعری درباره اسم ملیحه

چیستا یثربی , شعر چیستا یثربی , اشعار چیستا یثربی , آثار چیستا یثربی , اشعار عاشقانه چیستا یثربی

زانجا که اسم عین مسماست می دهند

هر لحظه خلعت دگر و تاج دیگرم

شعر حضرت قاسم , شعر در مورد حضرت قاسم , شعر در وصف حضرت قاسم , شعر درباره حضرت قاسم

شعر درباره ی اسم ملیحه

شعر ایام فاطمیه , شعر در مورد ایام فاطمیه , شعر در وصف ایام فاطمیه , شعر درباره ایام فاطمیه

ای طالب اسم اعظم، این نام

خواهی که تو را شود مسلم؟

کامران رسول زاده , شعر کامران رسول زاده , اشعار کامران رسول زاده , آثار کامران رسول زاده , اشعار عاشقانه کامران رسول زاده

شعر در مورد نام ملیحه

شعر اسم تبسم , شعر در مورد اسم تبسم , شعر در وصف اسم تبسم , شعر درباره اسم تبسم

بینی که همه به تو مضاف است

معنی صریح و اسم مبهم

شعر اسم تمنا , شعر در مورد اسم تمنا , شعر در وصف اسم تمنا , شعر درباره اسم تمنا

شعر برای نام ملیحه

نیلوفر ثانی , شعر نیلوفر ثانی , اشعار نیلوفر ثانی , آثار نیلوفر ثانی , اشعار عاشقانه نیلوفر ثانی

از عشق ظهور عشق درخواست

اظهار حروف اسم اعظم

شعر خوش آمد گویی , شعر در مورد خوش آمد گویی , شعر در وصف خوش آمد گویی , شعر درباره خوش آمد گویی

شعر درباره نام ملیحه

شعر حضرت علی اصغر , شعر در مورد حضرت علی اصغر , شعر در وصف حضرت علی اصغر , شعر درباره حضرت علی اصغر

دریاب، که اوست اسم اعظم

زو گشت عیان صفات و اسما

نیلوفر لاری پور , شعر نیلوفر لاری پور , اشعار نیلوفر لاری پور , آثار نیلوفر لاری پور , اشعار عاشقانه نیلوفر لاری پور

شعر با نام ملیحه

شعر اسم ترنم , شعر در مورد اسم ترنم , شعر در وصف اسم ترنم , شعر درباره اسم ترنم

آنجا نه اسم باشد و نه رسم و نه خبر

توحید بی مشارکت آنجا شود عیان

افشین صالحی , شعر افشین صالحی , اشعار افشین صالحی , آثار افشین صالحی , اشعار عاشقانه افشین صالحی

شعر درمورد نام ملیحه

محسن حسینخانی , شعر محسن حسینخانی , اشعار محسن حسینخانی , آثار محسن حسینخانی , اشعار عاشقانه محسن حسینخانی

به تختگاه محبت من آن سلیمانم

که اسم اعظم تو نقش بر نگین من است

مارگوت بیکل , شعر مارگوت بیکل , اشعار مارگوت بیکل , آثار مارگوت بیکل , اشعار عاشقانه مارگوت بیکل

شعر در مورد اسم ملیحه

رسول یونان , شعر رسول یونان , اشعار رسول یونان , آثار رسول یونان , اشعار عاشقانه رسول یونان

هم ملوک پیش و هم این نوسپه دار زمان

اسم بر اسم اند بر دعوی صدق او گواه

رویا شاه حسین زاده , شعر رویا شاه حسین زاده , اشعار رویا شاه حسین زاده , آثار رویا شاه حسین زاده , اشعار عاشقانه رویا شاه حسین زاده

شعر درباره اسم ملیحه

نیکی فیروزکوهی , شعر نیکی فیروزکوهی , اشعار نیکی فیروزکوهی , آثار نیکی فیروزکوهی , اشعار عاشقانه نیکی فیروزکوهی

حق مبین گشته از نقش حروف اسم او

تا زوال دشمنان باطلش گردد یقین

شعر حضرت علی اکبر , شعر در مورد حضرت علی اکبر , شعر درباره حضرت علی اکبر , شعر در وصف حضرت علی اکبر

شعر برای اسم ملیحه

نادر ابراهیمی , شعر نادر ابراهیمی , اشعار نادر ابراهیمی , آثار نادر ابراهیمی , اشعار عاشقانه نادر ابراهیمی

در مصر سلطنت نه همین اسم بود و بس

میراث یوسفی که به او یافت انتقال

شعر پیرمرد , شعر در مورد پیرمرد , شعر درباره پیرمرد , شعر در وصف پیرمرد

شعر در باره اسم ملیحه

کاظم بهمنی , شعر کاظم بهمنی , اشعار کاظم بهمنی , آثار کاظم بهمنی , اشعار عاشقانه کاظم بهمنی

بر پیشطاق خویش رقم کرده اسم او

عرش بلند منظره اعظم مجید

عباس صفاری , شعر عباس صفاری , اشعار عباس صفاری , آثار عباس صفاری , اشعار عاشقانه عباس صفاری

شعر با اسم ملیحه

شعر اسم دنیا , شعر در مورد اسم دنیا , شعر درباره اسم دنیا , شعر در وصف اسم دنیا

خان معلی لقب که اسم محمد بر او

خلعت توفیق بود کز بر یزدان رسید

اوحدی مراغه ای , شعر اوحدی مراغه ای , اشعار اوحدی مراغه ای , آثار اوحدی مراغه ای , اشعار عاشقانه اوحدی مراغه ای

شعر درمورد اسم ملیحه

شعر پرچم ایران , شعر در مورد پرچم ایران , شعر درباره پرچم ایران , شعر در وصف پرچم ایران

سالها ننگ از مسمی داشت اسم محتشم

وین زمان هم دارد ای دارای خورشید اشتهار

شعر اراده , شعر در مورد اراده , شعر درباره اراده , شعر در وصف اراده

شعر با کلمه ملیحه

شعر توکل , شعر در مورد توکل , شعر درباره توکل , شعر در وصف توکل

یکی صاحب خلق و خوی حسن

مسمی به آن اسم به هجت فزا

شعر پروانه , شعر در مورد پروانه , شعر درباره پروانه , شعر در وصف پروانه

شعر با کلمه ی ملیحه

شهیار قنبری , شعر شهیار قنبری , اشعار شهیار قنبری , آثار شهیار قنبری , اشعار عاشقانه شهیار قنبری

نرگس بیمار با ساقی سراید بر منار

اسم دیگر بر زبان سوسن و نیلوفر است

شعر پرستار , شعر در مورد پرستار , شعر درباره پرستار , شعر در وصف پرستار

شعری در مورد اسم ملیحه

شعر اسم خدیجه , شعر در مورد اسم خدیجه , شعر درباره اسم خدیجه , شعر در وصف اسم خدیجه

به لعل او فروشم خاتمی را

که اسم اعظمش نقش نگین است

شعر اسم دختر , شعر در مورد اسم دختر , شعر درباره اسم دختر , شعر در وصف اسم دختر

شعری درباره اسم ملیحه

سید محمد مرکبیان , شعر سید محمد مرکبیان , اشعار سید محمد مرکبیان , آثار سید محمد مرکبیان , اشعار عاشقانه سید محمد مرکبیان

هر اسم معظم که خدا داشت فروغی

در خاتم انگشت سلیمان زمان داد

آنا آخماتووا , شعر آنا آخماتووا , اشعار آنا آخماتووا , آثار آنا آخماتووا , اشعار عاشقانه آنا آخماتووا

شعری برای اسم ملیحه

شعر اسم توحید , شعر در مورد اسم توحید , شعر درباره اسم توحید , شعر در وصف اسم توحید

چون جم مرا فروغی از اهرمن چه پروا

تا اسم اعظم دوست نقش است بر نگینم

هلالی جغتایی , شعر هلالی جغتایی , اشعار هلالی جغتایی , آثار هلالی جغتایی , اشعار عاشقانه هلالی جغتایی

شعر درباره ی اسم ملیحه

شعر طلا , شعر در مورد طلا , شعر درباره طلا , شعر در وصف طلا

گر بحر نقاب افگند از چهره وصالست

لطفست همان اسم معمای تغافل

شعر اسم زیبا , شعر در مورد اسم زیبا , شعر درباره اسم زیبا , شعر در وصف اسم زیبا

شعر در مورد نام ملیحه

شعر خجالت , شعر در مورد خجالت , شعر درباره خجالت , شعر در وصف خجالت

ای از نظرت مست شده اسم و مسما

ای یوسف جان گشته ز لب های شکرخا

نسرین بهجتی , شعر نسرین بهجتی , اشعار نسرین بهجتی , آثار نسرین بهجتی , اشعار عاشقانه نسرین بهجتی

شعر برای نام ملیحه

شعر اسم خاطره , شعر در مورد اسم خاطره , شعر درباره اسم خاطره , شعر در وصف اسم خاطره

سری از عین و شین و قاف برزن

که صد اسم و مسما داری امروز

شعر نام تو , شعر در مورد نام تو , شعر درباره نام تو , شعر در وصف نام تو

شعر درباره نام ملیحه

فرخی یزدی , شعر فرخی یزدی , اشعار فرخی یزدی , آثار فرخی یزدی , اشعار عاشقانه فرخی یزدی

چو اسم شمس دین اسما تو دیدی

خلاصه او است در اشیاء تو دیدی

شعر اسم جانان , شعر در مورد اسم جانان , شعر درباره اسم جانان , شعر در وصف اسم جانان

شعر با نام ملیحه

شعر اسم حسین , شعر در مورد اسم حسین , شعر درباره اسم حسین , شعر در وصف اسم حسین

چون برم نام او را دررسد بخت خضرا

اسم شد پس مسما بی دوی بی توانی

شعر با م , مشاعره با م , شعر با حرف میم , شعر با م شروع شه

شعر درمورد نام ملیحه

شعر با ت , مشاعره با ت , شعر با حرف ت , شعر با ت شروع شه

ای مست شده از نظرت اسم و مسما

وی طوطی جان گشته ز لبهات شکرخا

شعر در مورد اسم ملیحه

شعر با ت

دوشنبه 4 دی 1396 ساعت 04:32

شعر با ت

شعر با ت،شعر با ت شروع بشه،شعر با تو بودن،شعر با تصویر،شعر با تو،شعر با تصاویر زیبا،شعر با تمام حروف الفبا,دوبیتی با ت,تک بیت با ت ,شعر با ت,شعر با ت شروع شه,شعر با ت شروع شه,شعر که با ت شروع شه,بیت شعر که با ت شروع شه,شعر که اولش با ت شروع شه,یه شعر که با ت شروع شه,,شعر با حرف ت,شعر با حرف ت شروع شود,شعر با حرف ت شروع بشه,شعری که با حرف ت شروع شود,شعر که با حرف ت شروع بشه,شعری که با حرف ت شروع بشه

شعر با ت

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد که با حرف ت شروع می شوند برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

تنگ شد از غم دل جای به من

یک دل و این همه غم وای به من

حافظ , اشعار حافظ , شعر حافظ , اشعار عاشقانه حافظ , اشعار دیوان حافظ شیرازی

شعر با ت

شعر پری , شعر در مورد پری , شعر در وصف پری , شعر درباره پری

تنـــت بــه نــاز طبـــیـبان نیازمـند مباد                   وجــود نـازکــت آزرده گـزنـد مباد

نیما یوشیج , شعر نیما یوشیج , اشعار نیما یوشیج , شعر نو نیما یوشیج

تو طاعت حق کنی به امید بهشت    نه نه تو نه عاشقی که مزدوری تو

سهراب سپهری , اشعار سهراب سپهری , شعر سهراب سپهری , شعر نو سهراب سپهری

شعر با تو بودن

شعر پارسا , شعر در مورد پارسا , شعر در وصف پارسا , شعر درباره پارسا

ترسم که روز حشر عنان بر عنان رود

تسبیح شیخ و خرقه رند شرابخوار

اشعار عاشقانه شاملو , شعر شاملو , شعر عاشقانه شاملو , شعر های عاشقانه شاملو

شعر با تو

شعر احسان , شعر در مورد احسان , شعر در وصف احسان , شعر درباره احسان

تویی آن گوهر پاکیزه که در عالم قدس

ذکر خیر تو بود حاصل تسبیح ملک

جملات عاشقانه برای همسر , جملات عاشقانه به همسر , جملات عاشقانه برای همسرم , جملات عاشقانه به همسرم

دوبیتی با ت

شعر آرزو , شعر در مورد آرزو , شعر در وصف آرزو , شعر درباره آرزو

تن ز جان و جان ز تن مسطور نیست      لیک کس را دید جان دستور نیست

تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب بچه گربه , تعبیر خواب زاییدن گربه , تعبیر خواب گاز گرفتن گربه , تعبیر خواب گربه سفید

تک بیت با ت

شعر امین , شعر در مورد امین , شعر در وصف امین , شعر درباره امین

تـا کـه نـامـی شدم از نام نبردم سودی

گـر نـمـردم مـن و ایـن گـوشـه گـمـنامیها

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

شعر با تصویر

شعر پگاه , شعر در مورد پگاه , شعر در وصف پگاه , شعر درباره پگاه

تا آسمان ز حلقه به گوشان ما شود

کو عشوه‌ای ز ابروی همچون هلال تو

شعر دریا , شعر در مورد دریا , شعر درباره دریا , متن در مورد دریا , اس ام اس در مورد دریا

شعر با تمام حروف الفبا

شعر بلبل , شعر در مورد بلبل , شعر در وصف بلبل , شعر درباره بلبل

تا در زده ام به دامن عفو تو دست

تا یافته ام غبار تکلیف الست

تقصیر عبادتم ندارد ایام

وز طاعتِ کرده ام پشیمانی هست

شعر خواهر , شعر در مورد خواهر , شعر درباره خواهر , شعر در وصف خواهر

تک بیت با ت

شعر حسرت , شعر در مورد حسرت , شعر در وصف حسرت , شعر درباره حسرت

تو همچو صبحی من شمع خلوت سحرم

تبسمی کن و جان بین که همی سپرم

شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد

شعر با ت شروع بشه

شعر آخرت , شعر در مورد آخرت , شعر در وصف آخرت , شعر درباره آخرت

تو کمان کشیده و در کمین که زنی به تیرم و من غمین                همه غمم بود از همین که خدا نکرده خطا کنی

شعر آسمان , شعر در مورد آسمان , شعر درباره آسمان , شعر در وصف آسمان

شعر با ت

شعر ایستادگی , شعر در مورد ایستادگی , شعر در وصف ایستادگی , شعر درباره ایستادگی

ترسم این قوم که بر درد کشان می خندند

در سر کار خرابات کنند ایمان را

شعر مرگ , شعر در مورد مرگ , شعر درباره مرگ , شعر در وصف مرگ

دوبیتی با ت

شعر اسم ترانه , شعر در مورد اسم ترانه , شعر در وصف اسم ترانه , شعر درباره اسم ترانه

تا توانی پیش کس مگشای راز       بر کسی این در مکن زنهار باز

شعر نقاشی , شعر در مورد نقاشی , شعر در وصف نقاشی , شعر درباره نقاشی

شعر با تصویر

عادل دانتیسم , شعر عادل دانتیسم , اشعار عادل دانتیسم , آثار عادل دانتیسم , اشعار عاشقانه عادل دانتیسم

تـا چـشم دل به طلعت آن ماه منظر است

طـالـع مـگو که چشمه خورشید خاورست

شعر قهر , شعر در مورد قهر , شعر در وصف قهر , شعر درباره قهر

شعر با تو

امید صباغ نو , شعر امید صباغ نو , اشعار امید صباغ نو , آثار امید صباغ نو , اشعار عاشقانه امید صباغ نو

تـا چـشم دل به طلعت آن ماه منظر است

طـالـع مـگو که چشمه خورشید خاورست

شعر دشت , شعر در مورد دشت , شعر در وصف دشت , شعر درباره دشت

شعر با تو بودن

چیستا یثربی , شعر چیستا یثربی , اشعار چیستا یثربی , آثار چیستا یثربی , اشعار عاشقانه چیستا یثربی

تو بدری و خورشید تو را بنده شده‌ست

تا بندهٔ تو شده‌ست تابنده شده‌ست

زان روی که از شعاع نور رخ تو

خورشید منیر و ماه تابنده شده‌ست

شعر کتاب , شعر در مورد کتاب , شعر در وصف کتاب , شعر درباره کتاب

شعر با تمام حروف الفبا

شعر حضرت قاسم , شعر در مورد حضرت قاسم , شعر در وصف حضرت قاسم , شعر درباره حضرت قاسم

تا چند از این غرور بسیار تورا

تا کی ز خیال هر نمودار تورا

سبحان‌الله که از تو کاری عَجَب است

تو هیچ نه و این همه پندار تورا

شعر کربلا , شعر در مورد کربلا , شعر در وصف کربلا , شعر درباره کربلا

شعر با تصویر

شعر ایام فاطمیه , شعر در مورد ایام فاطمیه , شعر در وصف ایام فاطمیه , شعر درباره ایام فاطمیه

تا که از طارم میخانه نشان خواهد بود

طاق ابروی توام قبله جان خواهد بود

شعر کوه , شعر در مورد کوه , شعر در وصف کوه , شعر درباره کوه

شعر با ت

کامران رسول زاده , شعر کامران رسول زاده , اشعار کامران رسول زاده , آثار کامران رسول زاده , اشعار عاشقانه کامران رسول زاده

تا شنیدم قصه هایی از دیار کوی دوست

بی محابا پرکشیدم در لقای روی دوست

شعر هفته وحدت , شعر در مورد هفته وحدت , شعر در وصف هفته وحدت , شعر درباره هفته وحدت

شعر با تمام حروف الفبا

شعر اسم تبسم , شعر در مورد اسم تبسم , شعر در وصف اسم تبسم , شعر درباره اسم تبسم

تا جهان باشد نخواهم در جهان هجران عشق

عاشقم بر عشق و هرگز نشکنم پیمان عشق

تا حدیث عاشقی و عشق باشد در جهان

نام من بادا نوشته بر سر دیوان عشق

شعر مرگ دوست , شعر در مورد مرگ دوست , شعر در وصف مرگ دوست , شعر درباره مرگ دوست

شعر با ت شروع بشه

شعر اسم تمنا , شعر در مورد اسم تمنا , شعر در وصف اسم تمنا , شعر درباره اسم تمنا

تا دست ارادت به تو داده‌ست دلم

دامان طرب ز کف نهاده‌ست دلم

ره یافته در زلف دل آویز کجت

القصه به راه کج فتاده‌ست دلم

شعر سلام , شعر در مورد سلام , شعر در وصف سلام , شعر درباره سلام

شعر با تصویر

نیلوفر ثانی , شعر نیلوفر ثانی , اشعار نیلوفر ثانی , آثار نیلوفر ثانی , اشعار عاشقانه نیلوفر ثانی

تا میتوانی آتش دلها خموش کن

مگذار بر فلک برود دود آه را

جز محنت عذاب نبینی به عمر خویش

گر نشنوی بجان سخن خیر خواه را

شعر هوای پاک , شعر در مورد هوای پاک , شعر در وصف هوای پاک , شعر درباره هوای پاک

شعر با ت

شعر خوش آمد گویی , شعر در مورد خوش آمد گویی , شعر در وصف خوش آمد گویی , شعر درباره خوش آمد گویی

تا بوده چشم عاشق در راه یار بوده          بی آنکه وعده باشد در انتظار بوده

شعر صنم , شعر در مورد صنم , شعر در وصف صنم , شعر درباره صنم

شعر با تو بودن

شعر حضرت علی اصغر , شعر در مورد حضرت علی اصغر , شعر در وصف حضرت علی اصغر , شعر درباره حضرت علی اصغر

تا به فراق خو کنم صبر من و قرار کو؟        وعده ی وصل اگر دهد طاقت اتظار کو؟

شعر فقر , شعر در مورد فقر , شعر در وصف فقر , شعر درباره فقر

شعر با تو

نیلوفر لاری پور , شعر نیلوفر لاری پور , اشعار نیلوفر لاری پور , آثار نیلوفر لاری پور , اشعار عاشقانه نیلوفر لاری پور

تا تو مراد من دهی کشته مرا فراق تو        تا تو به داد من رسی، من به خدا رسیده ام

شعر اسم نرگس , شعر در مورد اسم نرگس , شعر در وصف اسم نرگس , شعر درباره اسم نرگس

شعر با تمام حروف الفبا

شعر اسم ترنم , شعر در مورد اسم ترنم , شعر در وصف اسم ترنم , شعر درباره اسم ترنم

تا چند بسته ماندن در دام خود فریبی        با غیر آشنایی، با آشنا غریبی؟

شعر اسم نگار , شعر در مورد اسم نگار , شعر در وصف اسم نگار , شعر درباره اسم نگار

دوبیتی با ت

افشین صالحی , شعر افشین صالحی , اشعار افشین صالحی , آثار افشین صالحی , اشعار عاشقانه افشین صالحی

تا قفل قفس باز شد آن سوخته پر رفت        دلواپس ما بود ولیکن به سفر رفت

شعر اسم ندا , شعر در مورد اسم ندا , شعر در وصف اسم ندا , شعر درباره اسم ندا

شعر با ت شروع شه

محسن حسینخانی , شعر محسن حسینخانی , اشعار محسن حسینخانی , آثار محسن حسینخانی , اشعار عاشقانه محسن حسینخانی

تا نگرید طفلک حلوا فروش          دیگ بخشایش کجا آید به جوش

شعر اسم نگین , شعر در مورد اسم نگین , شعر در وصف اسم نگین , شعر درباره اسم نگین

شعر با تصویر

شعر پدر , شعر در مورد پدر , شعر درباره پدر , شعر در وصف پدر

ترسم ای مرگ نیایی تو و من پیر شوم          آنقدر زنده بمانم که ز جان سیر شوم

شعر اسم مهتاب , شعر در مورد اسم مهتاب , شعر در وصف اسم مهتاب , شعر درباره اسم مهتاب

شعر با ت شروع شه

شعر دوست , شعر در مورد دوست , شعر درباره دوست , شعر در وصف دوست

تنی آلوده درد و لبریز غم دارم        ز اسباب پریشانی تو را ای عشق کم دارم

شعر اسم مرجان , شعر در مورد اسم مرجان , شعر در وصف اسم مرجان , شعر درباره اسم مرجان

تک بیت با ت

شعر دریا , شعر در مورد دریا , شعر درباره دریا , متن در مورد دریا , اس ام اس در مورد دریا

تو دریای من بودی آغوش وا کن        که می خواهد این قوی زیبا بمیرد

شعر اسم نسیم , شعر در مورد اسم نسیم , شعر در وصف اسم نسیم , شعر درباره اسم نسیم

شعر با ت شروع بشه

شعر برادر , شعر در مورد برادر , شعر درباره برادر , شعر در وصف برادر

تو عهد کرده ای که کشانی به خون مرا        من جهد کرده ام که به عهدت وفا کنی

شعر اسم مجید , شعر در مورد اسم مجید , شعر در وصف اسم مجید , شعر درباره اسم مجید

شعر با ت

شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی

تو مپندار که خاموشی من          هست برهان فراموشی من

شعر اسم مهران , شعر در مورد اسم مهران , شعر در وصف اسم مهران , شعر درباره اسم مهران

شعر با تمام حروف الفبا

شعر مهر ماه , شعر در مورد مهر ماه , شعر درباره مهر ماه , شعر در وصف مهر ماه

تجلی گه خود کرد خدا دیده ی مارا         در این دیده در آیید و ببینید خدارا

شعر اسم محسن , شعر در مورد اسم محسن , شعر در وصف اسم محسن , شعر درباره اسم محسن

شعر با تصویر

شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق

تو مو می بینی و مجنون پیچش مو        تو ابرو او اشارت های ابرو

شعر اسم مهدی , شعر در مورد اسم مهدی , شعر در وصف اسم مهدی , شعر درباره اسم مهدی

شعر با ت شروع شه

شعر گل , شعر در مورد گل , شعر درباره گل , شعر در وصف گل

تا چند عمر در هوس و آرزو رود       ای کاش این نفس که بر آمد فرو رود

شعر اسم لیلی , شعر در مورد اسم لیلی , شعر در وصف اسم لیلی , شعر درباره اسم لیلی

شعری که با حرف ت شروع بشه

شعر شب بخیر , شعر در مورد شب بخیر , شعر درباره شب بخیر , شعر در وصف شب بخیر

ترا که هر چه مراد است در جهان داری      چه غم ز حال ضعیفان ناتوان داری

شعر اسم نیلوفر , شعر در مورد اسم نیلوفر , شعر در وصف اسم نیلوفر , شعر درباره اسم نیلوفر

دوبیتی با ت

شعر صبح بخیر , شعر در مورد صبح بخیر , شعر درباره صبح بخیر , شعر در وصف صبح بخیر

تو را با غیر می بینم، صدایم در نمی آید       دلم می سوزد و کاری ز دستم بر نمی آید

شعر اسم محبوبه , شعر در مورد اسم محبوبه , شعر در وصف اسم محبوبه , شعر درباره اسم محبوبه

شعر با تو بودن

شعر عید غدیر , شعر در مورد عید غدیر , شعر درباره عید غدیر , شعر در وصف عید غدیر

تبه کردم جوانی تا کنم خوش زندگانی را                  چه سود از زندگانی چون تبه کردم جوانی را

شعر اسم مائده , شعر در مورد اسم مائده , شعر در وصف اسم مائده , شعر درباره اسم مائده

شعر با تو

شعر تنهایی , شعر در مورد تنهایی , شعر درباره تنهایی , شعر در وصف تنهایی

ترسم که اشک در غم ما پرده در شود                  وین راز سر به مهر به عالم سمر شود

شعر اسم نوشین , شعر در مورد اسم نوشین , شعر در وصف اسم نوشین , شعر درباره اسم نوشین

شعر با ت شروع شه

شعر ماه محرم , شعر در مورد ماه محرم , شعر درباره ماه محرم , شعر در وصف ماه محرم

تنــم از واسـطه دوری دلـبر بگــداخت                  جانم از آتش هجر رخ جانانه بسوخت

شعر اسم نازنین , شعر در مورد اسم نازنین , شعر در وصف اسم نازنین , شعر درباره اسم نازنین

شعر با تصویر

شعر لیاقت , شعر در مورد لیاقت , شعر درباره لیاقت , شعر در وصف لیاقت

تا گنج غمت در دل ویرانه مقیم است                   همواره مرا کوی خرابات مقام است

شعر اسم محمود , شعر در مورد اسم محمود , شعر در وصف اسم محمود , شعر درباره اسم محمود

تک بیت با ت

شعر هزاره , شعر در مورد هزاره , شعر در وصف هزاره , شعر درباره هزاره

تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق                   هر دم آید غمی از نو به مبارکبادم

شعر اسم غزاله , شعر در مورد اسم غزاله , شعر در وصف اسم غزاله , شعر درباره اسم غزاله

شعر با ت

شعر قلیان , شعر در مورد قلیان , شعر در وصف قلیان , شعر درباره قلیان

تـــا بــدیــن جـــا بــهر دینــار آمـــدم                  چـــون رســیدم مســت دیــدار آمـــدم

شعر اسم نغمه , شعر در مورد اسم نغمه , شعر در وصف اسم نغمه , شعر درباره اسم نغمه

شعر با تمام حروف الفبا

شعر نور , شعر در مورد نور , شعر در وصف نور , شعر درباره نور

تو در آب اگر ببینی حرکات خویشتن را                   به زبان خود بگویی که به حسن بی نظیرم

شعر اسم الهام , شعر در مورد اسم الهام , شعر در وصف اسم الهام , شعر درباره اسم الهام

شعر با ت شروع بشه

شعر یاسمن , شعر در مورد یاسمن , شعر در وصف یاسمن , شعر درباره یاسمن

تا کـــی به تمـــنای وصــال تو یـــگانه                  اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه

شعر شخصیت , شعر در مورد شخصیت , شعر در وصف شخصیت , شعر درباره شخصیت

شعر با تو بودن

شعر صلوات , شعر در مورد صلوات , شعر در وصف صلوات , شعر درباره صلوات

تاب بنفشه می​دهد طره مشک سای تو                  پرده غنچه می​درد خنده دلگشای تو

شعر آغوش , شعر در مورد آغوش , شعر در وصف آغوش , شعر درباره آغوش

شعر با تو

شعر شیراز , شعر در مورد شیراز , شعر در وصف شیراز , شعر درباره شیراز

تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی                  گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش

شعر اسم کیان , شعر در مورد اسم کیان , شعر در وصف اسم کیان , شعر درباره اسم کیان

شعر با ت شروع شه

شعر اسب , شعر در مورد اسب , شعر در وصف اسب , شعر درباره اسب

تا گشودم نامه اش را سوختم در انتظار                  کاش قاصد میگشود این نامه سر بسته را

شعر اسم اعظم , شعر در مورد اسم اعظم , شعر در وصف اسم اعظم , شعر درباره اسم اعظم

بیت شعر که با ت شروع شه

شعر ربیع الاول , شعر در مورد ربیع الاول , شعر در وصف ربیع الاول , شعر درباره ربیع الاول

تیرگی بیرون نرفت از دل به علم ظاهری                  خانه را روشن نمیسازد چراغ پشت پا

شعر معرفت , شعر در مورد معرفت , شعر در وصف معرفت , شعر درباره معرفت

شعر با تصویر

شعر ضعبف کشی , شعر در مورد ضعبف کشی , شعر در وصف ضعبف کشی , شعر درباره ضعبف کشی

تو و با لاله رویان، گل ز شاخ عیش چیدنها                  من و چون غنچه از دست، تو پیراهن دریدنها

شعر شلمچه , شعر در مورد شلمچه , شعر در وصف شلمچه , شعر درباره شلمچه

دوبیتی با ت

شعر دانش , شعر در مورد دانش , شعر در وصف دانش , شعر درباره دانش

تو نیکی کن به مسکین و تهیدست                  که نیکی خود سبب گردد دعا را

شعر خیانت , شعر در مورد خیانت , شعر در وصف خیانت , شعر درباره خیانت

شعر با تمام حروف الفبا

تا درون آمد غمش از سینه بیرون شد نفس                  نازم این مهمان که بیرون کرد صاحبخانه را

شعر اسم کیمیا , شعر در مورد اسم کیمیا , شعر در وصف اسم کیمیا , شعر درباره اسم کیمیا

شعر با ت شروع شه

تا کی می صبوح و شکر خواب بامداد

هشیار گرد که گذشت اختیار عمر

شعر اسم فروغ , شعر در مورد اسم فروغ , شعر در وصف اسم فروغ , شعر درباره اسم فروغ

تک بیت با ت

تویی آن گوهر پاکیزه که در عالم قدس

ذکر خیر تو بود حاصل تسبیح ملک

شعر اسم علی , شعر در مورد اسم علی , شعر در وصف اسم علی , شعر درباره اسم علی

شعر با ت

تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک

باور مکن که دست زدامان بدارمت

شعر اسم غزل , شعر در مورد اسم غزل , شعر در وصف اسم غزل , شعر درباره اسم غزل

شعر با تو

تا درخت دوستی کی بردهد

حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم

شعر اسم محمد , شعر در مورد اسم محمد , شعر در وصف اسم محمد , شعر درباره اسم محمد

شعر با تصویر

تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافریست

راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش

شعر اسم عاطفه , شعر در مورد اسم عاطفه , شعر در وصف اسم عاطفه , شعر درباره اسم عاطفه

شعر با ت شروع بشه

تو وطوبی و ما و قامت یار

فکر هرکس به قدر همت اوست

شعر اسم مریم , شعر در مورد اسم مریم , شعر در وصف اسم مریم , شعر درباره اسم مریم

شعر با تو بودن

توخود ای گوهر یکدانه کجایی آخر

کز غمت دیده مردم همه دریا باشد 

شعر اسم عسل , شعر در مورد اسم عسل , شعر در وصف اسم عسل , شعر درباره اسم عسل

تک بیت با ت

تا شدم حلقه به گوش در میخانۀ عشق

هردم آید غمی از نو به مبارک بادم

شعر اسم فرشته , شعر در مورد اسم فرشته , شعر در وصف اسم فرشته , شعر درباره اسم فرشته

شعر با تو

تکیه بر اختر شبگرد مکن کاین عیار

ناج کاووس ربود و کمر کیخسرو

شعر اسم فرزانه , شعر در مورد اسم فرزانه , شعر در وصف اسم فرزانه , شعر درباره اسم فرزانه

دوبیتی با ت

تواضع زگردان فرازان نکوست

گدا گرتواضع کن خوی اوست

شعر اسم مینا , شعر در مورد اسم مینا , شعر در وصف اسم مینا , شعر درباره اسم مینا

شعر با تمام حروف الفبا

تابرسردیده جادهنت مردم

چون مدرم دیده ترک خود بینی کن

شعر اسم فاطمه , شعر در مورد اسم فاطمه , شعر در وصف اسم فاطمه , شعر درباره اسم فاطمه

شعر با تصویر

تا جرعه ای از جام الستت ندهند

آگاهی از این بلند و پستت ندهند

شعر آمریکا , شعر در مورد آمریکا , شعر در وصف آمریکا , شعر درباره آمریکا

شعر با تو بودن

تا کشته وای محبت نشوی

سررشته عاشقی به دستت ندهند

شعر روستا , شعر در مورد روستا , شعر در وصف روستا , شعر درباره روستا

شعر با تو

تا نیست نگری ره هستت ندهند

وین مرتبه با همت پستت ندهند

شعر آلبالو , شعر در مورد آلبالو , شعر در وصف آلبالو , شعر درباره آلبالو

شعر با ت

تا نشد رسوای عالم کس نشد استاد عشق

نیم رسواعاشق اندر فن خود استاد نیست

 میزاده عشقی

شعر کسوف , شعر در مورد کسوف , شعر در وصف کسوف , شعر درباره کسوف

شعر با ت شروع بشه

تورا این همه بلبل نوای عشق زند

چه اتفات بود بر صدای منکر زاغ          

 سعدی

شعر انسان , شعر در مورد انسان , شعر در وصف انسان , شعر درباره انسان

شعر با تصویر

تا برسر دیده جادهندت مردم

چون مردم دیده ترک خود بینی کن

شعر گریه , شعر در مورد گریه , شعر در وصف گریه , شعر درباره گریه

شعر با تو بودن

تامل کنان در خطا و ثواب

 به از ژاژ خایان حاظر جواب   

سعدی

شعر اسم طاهره , شعر در مورد اسم طاهره , شعر در وصف اسم طاهره , شعر درباره اسم طاهره

شعر با تو

تو بر مایه ی دانش خود مایست

که بالای هر دانشی دانشی است        

فردوسی

شعر شب یلدا , شعر در مورد شب یلدا , شعر در وصف شب یلدا , شعر درباره شب یلدا

شعر با تصویر

ترحم بر پلنک تیز دندان

 ستمکاری بود برگوسفندان

شعر گربه , شعر در مورد گربه , شعر در وصف گربه , شعر درباره گربه

دوبیتی با ت

تو در کنار فراتی ندانی این معنی

به راه بادیه دانند قدر آب زلال

شعر اسم کوروش , شعر در مورد اسم کوروش , شعر در وصف اسم کوروش , شعر درباره اسم کوروش

شعر با تو بودن

تا چند عمر در هوس آرزو رود

ای کاش این نفس که برآید فرو رود

شعر اسم آزاده , شعر در مورد اسم آزاده , شعر در وصف اسم آزاده , شعر درباره اسم آزاده

شعر با تو

تا کی به تمنای وصال تو یگانه

اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه*

شعر اسم آوا , شعر در مورد اسم آوا , شعر در وصف اسم آوا , شعر درباره اسم آوا

شعر با تمام حروف الفبا

تا کی از سیم و زرت کیسه تهی خواهد بود

بنده من شو و برخور ز همه سیم تنان*

شعر اسم آرش , شعر در مورد اسم آرش , شعر در وصف اسم آرش , شعر درباره اسم آرش

شعر با تصویر

تا شدم حلقه بگوش در میخانه ی عشق

هر دم آید غمی از نو به مبارکبادم *

شعر به نام خدا , شعر در مورد به نام خدا , شعر در وصف به نام خدا , شعر درباره به نام خدا

شعر با ت

تو صاحب خرمنی و من گدایی خوشه چین اما

به انعام تو شایستن نه حد هر گدا حافظ

شعر ضد دختر , اشعار ضد دختر , شعرهای ضد دختر , شعر طنز ضد دختر

تک بیت با ت

تو عشق پاکی و پیوند حسن جاودان داری

نه حسنت انتها دارد نه عشقت ابتدا حافظ

شعر درد , شعر در مورد درد , شعر در وصف درد , شعر درباره درد

شعر با ت شروع بشه

تو میر عشقی عاشقان بسیار داری

پیغمبری با جان عاشق کار داری

شعر مقام زن , شعر در مورد مقام زن , شعر در وصف مقام زن , شعر درباره مقام زن

شعر با تو

تقدیر الهی چو پی سوختن ماست

مانیز بسازیم به تقدیر الهی

شعر طوفان , شعر در مورد طوفان , شعر در وصف طوفان , شعر درباره طوفان

شعر با تمام حروف الفبا

تا جهان باقی و آئین محبت باقی است

شعر حافظ همه جا ورد زبان خواهد بود

شعر درخت , شعر در مورد درخت , شعر در وصف درخت , شعر درباره درخت

شعر با تو بودن

تا مگر همچو صبا باز به کوی تو رسم

حاصلم دوش بجز ناله شبگیر نبود

شعر آفرین , شعر در مورد آفرین , شعر در وصف آفرین , شعر درباره آفرین

شعر با تصویر

ترس جای عشق جولان داد و شک جای یقین

آبروداری کن ای زاهد مسلمانی بس است

جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه انگلیسی کوتاه , جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه , جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

دوبیتی با ت

تا طاق ابروی بت من تا به تا شد

دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند

شعر ضد پسر , اشعار ضد پسر , شعرهای ضد پسر , شعر طنز ضد پسر

شعر با تمام حروف الفبا

تا تو نگاه میکنی , کار من آه کردن است

ای به فدای چشم تو , این چه نگاه کردن است

شعر اسم باران , شعر در مورد اسم باران , شعر در وصف اسم باران , شعر درباره اسم باران

تک بیت با ت

تو نیکی میکن در دجله انداز     که ایزد در بیابانت دهد باز

جملات عاشقانه , جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه ناب , جملات عاشقانه کوتاه , جملات عاشقانه زیبا

شعر با تو بودن

تو نیز آخر هم از دست بلندی     چرا بتخانه ای را در نبندی

شعر عمر , شعر در مورد عمر , شعر در وصف عمر , شعر درباره عمر

شعر با تو

تو کز مهنت دیگران بی غمی      نشاید که نامت نهند آدمی

شعر آمدن رمضان , شعر در مورد آمدن رمضان , شعر در وصف آمدن رمضان , شعر درباره آمدن رمضان

تک بیت با ت

تو قلم بر حکم داور میبری      من ز دیوار تو از در میبری

شعر اسم بهار , شعر در مورد اسم بهار , شعر در وصف اسم بهار , شعر درباره اسم بهار

شعر با تصویر

تا مگر این از دلش بیرون کنم      تو تماشا کن که دفعش چون کنم

شعر معذرت خواهی , شعر در مورد معذرت خواهی , شعر در وصف معذرت خواهی , شعر درباره معذرت خواهی

شعر با ت

تا توانی دلی بدست اور       دل شکستن هنر نمیباشد

شعر مهتاب , شعر در مورد مهتاب , شعر در وصف مهتاب , شعر درباره مهتاب

دوبیتی با ت

تا تو نگاه میکنی کار من آه کردن است      ای به فدای چشم تو این چه نگاه کردن است

شعر برف , شعر در مورد برف , شعر در وصف برف , شعر درباره برف

شعر با ت شروع بشه

تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم      تبسمی کن و جان بین که چون همی سپرم

شعر اسم اسما , شعر در مورد اسم اسما , شعر در وصف اسم اسما , شعر درباره اسم اسما

شعر با تمام حروف الفبا

تو اگر نبودی ای درخت سبز        سبزه و گل و بهار هم نبود

این هوای خوب و سایه های خیس    در کنار جویبارهم نبود 

شعر افسانه , شعر در مورد افسانه , شعر در وصف افسانه , شعر درباره افسانه

شعر با تو بودن

تا تمام لذت عمرم همین است  که مولایم امیر المومنین است

شعر پرستو , شعر در مورد پرستو , شعر در وصف پرستو , شعر درباره پرستو

شعر با تصویر

تو شاکری ز خالق و خلق از تو شاکرند تو شادمان بدولت و ملک از تو شادمان

شعر با ت