شعر در مورد اسم ملیحه

جمعه 22 دی 1396 ساعت 09:47

شعر در مورد اسم ملیحه

شعر در مورد اسم ملیحه ,شعر درباره اسم ملیحه,شعر برای اسم ملیحه,شعر در باره اسم ملیحه,شعر با اسم ملیحه,شعر درمورد اسم ملیحه,شعر با کلمه ملیحه,شعر با کلمه ی ملیحه,شعری در مورد اسم ملیحه,شعری درباره اسم ملیحه,شعری برای اسم ملیحه,شعر درباره ی اسم ملیحه,شعر در مورد نام ملیحه,شعر برای نام ملیحه,شعر درباره نام ملیحه,شعر با نام ملیحه,شعر درمورد نام ملیحه

شعر در مورد اسم ملیحه

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد اسم ملیحه برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

سخنش اندک و ملیح ملیح

همچو توقیع دوربین فصیح

شعر صنم , شعر در مورد صنم , شعر در وصف صنم , شعر درباره صنم

شعر در مورد اسم ملیحه

شعر فقر , شعر در مورد فقر , شعر در وصف فقر , شعر درباره فقر

هم فصیح سزای گفتارست

هم صبیح ملیح دیدارست

شعر اسم نرگس , شعر در مورد اسم نرگس , شعر در وصف اسم نرگس , شعر درباره اسم نرگس

شعر درباره اسم ملیحه

شعر اسم نگار , شعر در مورد اسم نگار , شعر در وصف اسم نگار , شعر درباره اسم نگار

لب لعلش شکری داد بمن

نمکین شکر شیرین ملیح

شعر اسم ندا , شعر در مورد اسم ندا , شعر در وصف اسم ندا , شعر درباره اسم ندا

شعر برای اسم ملیحه

شعر اسم نگین , شعر در مورد اسم نگین , شعر در وصف اسم نگین , شعر درباره اسم نگین

گر نهد لب بلب (فیض) شود

سخنانش همه شیرین و ملیح

شعر اسم مهتاب , شعر در مورد اسم مهتاب , شعر در وصف اسم مهتاب , شعر درباره اسم مهتاب

شعر در باره اسم ملیحه

شعر اسم مرجان , شعر در مورد اسم مرجان , شعر در وصف اسم مرجان , شعر درباره اسم مرجان

آخر نه گناهیست که من کردم و بس

منظور ملیح دوست دارد همه کس

شعر اسم نسیم , شعر در مورد اسم نسیم , شعر در وصف اسم نسیم , شعر درباره اسم نسیم

شعر با اسم ملیحه

شعر اسم مجید , شعر در مورد اسم مجید , شعر در وصف اسم مجید , شعر درباره اسم مجید

گه شعرکی ملیح سرایم به مدح این

وانگه شویم دوست چو پرویز با شکر

شعر اسم مهران , شعر در مورد اسم مهران , شعر در وصف اسم مهران , شعر درباره اسم مهران

شعر درمورد اسم ملیحه

شعر اسم محسن , شعر در مورد اسم محسن , شعر در وصف اسم محسن , شعر درباره اسم محسن

ساده یی گیرد صبیح و دلبری خواهد ملیح

همسری خواهد جمیل و شاهدی جوید جوان

شعر اسم مهدی , شعر در مورد اسم مهدی , شعر در وصف اسم مهدی , شعر درباره اسم مهدی

شعر با کلمه ملیحه

شعر اسم لیلی , شعر در مورد اسم لیلی , شعر در وصف اسم لیلی , شعر درباره اسم لیلی

بر دل ریش چه شیرین نمکی می پاشید

در حدیث نمکین جنبش آن لعل ملیح

شعر اسم نیلوفر , شعر در مورد اسم نیلوفر , شعر در وصف اسم نیلوفر , شعر درباره اسم نیلوفر

شعر با کلمه ی ملیحه

شعر اسم محبوبه , شعر در مورد اسم محبوبه , شعر در وصف اسم محبوبه , شعر درباره اسم محبوبه

از شکر خوش ترست و شیرین تر

سخن تلخ از آن لبان ملیح

شعر اسم مائده , شعر در مورد اسم مائده , شعر در وصف اسم مائده , شعر درباره اسم مائده

شعری در مورد اسم ملیحه

شعر اسم نوشین , شعر در مورد اسم نوشین , شعر در وصف اسم نوشین , شعر درباره اسم نوشین

دگر چه خوش نمکین گفت خلق بی نمکند

مگر سری که ز شور محبت است ملیح

شعر اسم نازنین , شعر در مورد اسم نازنین , شعر در وصف اسم نازنین , شعر درباره اسم نازنین

شعری درباره اسم ملیحه

شعر اسم محمود , شعر در مورد اسم محمود , شعر در وصف اسم محمود , شعر درباره اسم محمود

چون به مطلوبت رسیدی ای ملی

ح شد طلب کاری علم اکنون قبیح

شعر اسم غزاله , شعر در مورد اسم غزاله , شعر در وصف اسم غزاله , شعر درباره اسم غزاله

شعری برای اسم ملیحه

شعر اسم نغمه , شعر در مورد اسم نغمه , شعر در وصف اسم نغمه , شعر درباره اسم نغمه

دور عیسی بود و ایام مسیح

خلق دلدار و کم آزار و ملیح

شعر اسم الهام , شعر در مورد اسم الهام , شعر در وصف اسم الهام , شعر درباره اسم الهام

شعر درباره ی اسم ملیحه

شعر شخصیت , شعر در مورد شخصیت , شعر در وصف شخصیت , شعر درباره شخصیت

رابعه آن مریم معنی مسیح

آن چو لب دلبر کنعان ملیح

شعر آغوش , شعر در مورد آغوش , شعر در وصف آغوش , شعر درباره آغوش

شعر در مورد نام ملیحه

شعر اسم کیان , شعر در مورد اسم کیان , شعر در وصف اسم کیان , شعر درباره اسم کیان

شیوه و ناز تو شیرین خط و خال تو ملیح

چشم و ابروی تو زیبا قد و بالای تو خوش

شعر اسم اعظم , شعر در مورد اسم اعظم , شعر در وصف اسم اعظم , شعر درباره اسم اعظم

شعر برای نام ملیحه

شعر معرفت , شعر در مورد معرفت , شعر در وصف معرفت , شعر درباره معرفت

کان نمک رسید هین گر تو ملیح و عاشقی

کاس ستان و کاسه ده شور گزین نه شوربا

شعر شلمچه , شعر در مورد شلمچه , شعر در وصف شلمچه , شعر درباره شلمچه

شعر درباره نام ملیحه

شعر خیانت , شعر در مورد خیانت , شعر در وصف خیانت , شعر درباره خیانت

به قدر خواستنم نیست تاب سوختنم

به اسم عاشقم و اسم بی مسمائی

شعر اسم کیمیا , شعر در مورد اسم کیمیا , شعر در وصف اسم کیمیا , شعر درباره اسم کیمیا

شعر با نام ملیحه

شعر اسم فروغ , شعر در مورد اسم فروغ , شعر در وصف اسم فروغ , شعر درباره اسم فروغ

زانجا که اسم عین مسماست می دهند

هر لحظه خلعت دگر و تاج دیگرم

شعر اسم علی , شعر در مورد اسم علی , شعر در وصف اسم علی , شعر درباره اسم علی

شعر درمورد نام ملیحه

شعر اسم غزل , شعر در مورد اسم غزل , شعر در وصف اسم غزل , شعر درباره اسم غزل

فرق وصف فرحت افکنده میان ذات و اسم

گرچه اول اسم را عین مسمی کرده ای

شعر اسم محمد , شعر در مورد اسم محمد , شعر در وصف اسم محمد , شعر درباره اسم محمد

شعر در مورد اسم ملیحه

شعر اسم عاطفه , شعر در مورد اسم عاطفه , شعر در وصف اسم عاطفه , شعر درباره اسم عاطفه

شد اسم مظهر معنی کاردت ان اعرف

وز اسم یافت فراغت بصیرت عرفا

شعر اسم مریم , شعر در مورد اسم مریم , شعر در وصف اسم مریم , شعر درباره اسم مریم

شعر درباره اسم ملیحه

شعر اسم عسل , شعر در مورد اسم عسل , شعر در وصف اسم عسل , شعر درباره اسم عسل

ازیرا اسم ها عین مسماست

ز عین اسم آدم عین بین شد

شعر اسم فرشته , شعر در مورد اسم فرشته , شعر در وصف اسم فرشته , شعر درباره اسم فرشته

شعر برای اسم ملیحه

شعر اسم فرزانه , شعر در مورد اسم فرزانه , شعر در وصف اسم فرزانه , شعر درباره اسم فرزانه

زین حروف اربرون کنی اسمی

اسم اعظم بود، مگیرش خوار

شعر اسم مینا , شعر در مورد اسم مینا , شعر در وصف اسم مینا , شعر درباره اسم مینا

شعر در باره اسم ملیحه

شعر اسم فاطمه , شعر در مورد اسم فاطمه , شعر در وصف اسم فاطمه , شعر درباره اسم فاطمه

بر جان عزیزت آفرین باد

بر جسم شریفت اسم اعظم

شعر آمریکا , شعر در مورد آمریکا , شعر در وصف آمریکا , شعر درباره آمریکا

شعر با اسم ملیحه

شعر روستا , شعر در مورد روستا , شعر در وصف روستا , شعر درباره روستا

انواع خطا گر چه خدا می بخشد

هر اسم عطیه ای جدا می بخشد

شعر آلبالو , شعر در مورد آلبالو , شعر در وصف آلبالو , شعر درباره آلبالو

شعر درمورد اسم ملیحه

شعر کسوف , شعر در مورد کسوف , شعر در وصف کسوف , شعر درباره کسوف

در هر آنی حقیقت عالم را

یک اسم فنا یکی بقا می بخشد

شعر انسان , شعر در مورد انسان , شعر در وصف انسان , شعر درباره انسان

شعر با کلمه ملیحه

شعر گریه , شعر در مورد گریه , شعر در وصف گریه , شعر درباره گریه

ها، که اسم اشارتست از اصل

الفتش را چو واو کردی هوست

شعر اسم طاهره , شعر در مورد اسم طاهره , شعر در وصف اسم طاهره , شعر درباره اسم طاهره

شعر با کلمه ی ملیحه

شعر شب یلدا , شعر در مورد شب یلدا , شعر در وصف شب یلدا , شعر درباره شب یلدا

جز ورق ذکر او ورد نخواهیم ساخت

چون همه طومار ما اسم و مسمای اوست

شعر گربه , شعر در مورد گربه , شعر در وصف گربه , شعر درباره گربه

شعری در مورد اسم ملیحه

شعر اسم کوروش , شعر در مورد اسم کوروش , شعر در وصف اسم کوروش , شعر درباره اسم کوروش

ای گشته به اسم هوشیاری مغرور

تو کی دانی که عیش مستان چه خوشست؟

شعر اسم آزاده , شعر در مورد اسم آزاده , شعر در وصف اسم آزاده , شعر درباره اسم آزاده

شعری درباره اسم ملیحه

شعر اسم آوا , شعر در مورد اسم آوا , شعر در وصف اسم آوا , شعر درباره اسم آوا

دل محو مطلق است چه هستی کجا عدم

از هرچه دارد اسم معمای من تهیست

شعر اسم آرش , شعر در مورد اسم آرش , شعر در وصف اسم آرش , شعر درباره اسم آرش

شعری برای اسم ملیحه

شعر به نام خدا , شعر در مورد به نام خدا , شعر در وصف به نام خدا , شعر درباره به نام خدا

اسم ما تهمت کش وصف است و بس

گر پر و خالی همین پیمانه ایم

شعر ضد دختر , اشعار ضد دختر , شعرهای ضد دختر , شعر طنز ضد دختر

شعر درباره ی اسم ملیحه

شعر درد , شعر در مورد درد , شعر در وصف درد , شعر درباره درد

آشنای شخص با اسم و صفت محتاج چند

خوانده ئی آیات تحقیق و معما کرده ئی

شعر مقام زن , شعر در مورد مقام زن , شعر در وصف مقام زن , شعر درباره مقام زن

شعر در مورد نام ملیحه

شعر طوفان , شعر در مورد طوفان , شعر در وصف طوفان , شعر درباره طوفان

عاملی را حرف و صوت بی اثر دیوانه کرد

طرفه افسون داشت بی اسم مسمای پری

شعر درخت , شعر در مورد درخت , شعر در وصف درخت , شعر درباره درخت

شعر برای نام ملیحه

شعر آفرین , شعر در مورد آفرین , شعر در وصف آفرین , شعر درباره آفرین

نشسته ام بادبگاه مکتب تحقیق

هزار اسم گره بسته در معمائی

جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه انگلیسی کوتاه , جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه , جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

شعر درباره نام ملیحه

شعر ضد پسر , اشعار ضد پسر , شعرهای ضد پسر , شعر طنز ضد پسر

سزد کز خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی

چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم

شعر اسم باران , شعر در مورد اسم باران , شعر در وصف اسم باران , شعر درباره اسم باران

شعر با نام ملیحه

جملات عاشقانه , جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه ناب , جملات عاشقانه کوتاه , جملات عاشقانه زیبا

با دعای شبخیزان ای شکردهان مستیز

در پناه یک اسم است خاتم سلیمانی

شعر عمر , شعر در مورد عمر , شعر در وصف عمر , شعر درباره عمر

شعر درمورد نام ملیحه

شعر آمدن رمضان , شعر در مورد آمدن رمضان , شعر در وصف آمدن رمضان , شعر درباره آمدن رمضان

بر اهرمن نتابد انوار اسم اعظم

ملک آن توست و خاتم فرمای هر چه خواهی

شعر اسم بهار , شعر در مورد اسم بهار , شعر در وصف اسم بهار , شعر درباره اسم بهار

شعر در مورد اسم ملیحه

شعر معذرت خواهی , شعر در مورد معذرت خواهی , شعر در وصف معذرت خواهی , شعر درباره معذرت خواهی

چون اسم تو در میان نباشد

گویی که به جسم در میانی

شعر مهتاب , شعر در مورد مهتاب , شعر در وصف مهتاب , شعر درباره مهتاب

شعر درباره اسم ملیحه

شعر برف , شعر در مورد برف , شعر در وصف برف , شعر درباره برف

نقش نگین داشت کمال هوس

اسم بجا ماند و مسمی گذشت

شعر اسم اسما , شعر در مورد اسم اسما , شعر در وصف اسم اسما , شعر درباره اسم اسما

شعر برای اسم ملیحه

شعر افسانه , شعر در مورد افسانه , شعر در وصف افسانه , شعر درباره افسانه

نیست حرفی که ازین نقطه نیاید بیرون

شور سازد و جهان اسم معمای دلست

شعر پرستو , شعر در مورد پرستو , شعر در وصف پرستو , شعر درباره پرستو

شعر در باره اسم ملیحه

شعر پری , شعر در مورد پری , شعر در وصف پری , شعر درباره پری

طالب فهم مسمائی عیار اسم گیر

صورت عنقا همین جز عین و نون و قاف نیست

شعر امیر , شعر در مورد امیر , شعر در وصف امیر , شعر درباره امیر

شعر با اسم ملیحه

شعر پارسا , شعر در مورد پارسا , شعر در وصف پارسا , شعر درباره پارسا

هر اسم خاص وضع مسمای دیگر است

اشهب مگو چو گشت دم ویال خر سپید

شعر احسان , شعر در مورد احسان , شعر در وصف احسان , شعر درباره احسان

شعر درمورد اسم ملیحه

شعر آرزو , شعر در مورد آرزو , شعر در وصف آرزو , شعر درباره آرزو

شرح اسما به ذوق خوش خوانده

عارف اسم اعظم آن اعظم

شعر امین , شعر در مورد امین , شعر در وصف امین , شعر درباره امین

شعر با کلمه ملیحه

شعر پگاه , شعر در مورد پگاه , شعر در وصف پگاه , شعر درباره پگاه

مظهر اسم اعظمش خوانم

بلکه خود اسم اعظمش دانم

شعر بلبل , شعر در مورد بلبل , شعر در وصف بلبل , شعر درباره بلبل

شعر با کلمه ی ملیحه

شعر حسرت , شعر در مورد حسرت , شعر در وصف حسرت , شعر درباره حسرت

اسم اسم است آنکه می خوانیش اسم

کی چنین خوانی اگر دانیش اسم

شعر آخرت , شعر در مورد آخرت , شعر در وصف آخرت , شعر درباره آخرت

شعری در مورد اسم ملیحه

شعر ایستادگی , شعر در مورد ایستادگی , شعر در وصف ایستادگی , شعر درباره ایستادگی

هفت دریا غرقه اند در بحر او

بلکه اسم و رسم و دریا کی بود

شعر اسم ترانه , شعر در مورد اسم ترانه , شعر در وصف اسم ترانه , شعر درباره اسم ترانه

شعری برای اسم ملیحه

عادل دانتیسم , شعر عادل دانتیسم , اشعار عادل دانتیسم , آثار عادل دانتیسم , اشعار عاشقانه عادل دانتیسم

اسم جان پرور او چون به جهان یاد کنند

در درون دل خود عین مسما بینند

امید صباغ نو , شعر امید صباغ نو , اشعار امید صباغ نو , آثار امید صباغ نو , اشعار عاشقانه امید صباغ نو

شعری درباره اسم ملیحه

چیستا یثربی , شعر چیستا یثربی , اشعار چیستا یثربی , آثار چیستا یثربی , اشعار عاشقانه چیستا یثربی

زانجا که اسم عین مسماست می دهند

هر لحظه خلعت دگر و تاج دیگرم

شعر حضرت قاسم , شعر در مورد حضرت قاسم , شعر در وصف حضرت قاسم , شعر درباره حضرت قاسم

شعر درباره ی اسم ملیحه

شعر ایام فاطمیه , شعر در مورد ایام فاطمیه , شعر در وصف ایام فاطمیه , شعر درباره ایام فاطمیه

ای طالب اسم اعظم، این نام

خواهی که تو را شود مسلم؟

کامران رسول زاده , شعر کامران رسول زاده , اشعار کامران رسول زاده , آثار کامران رسول زاده , اشعار عاشقانه کامران رسول زاده

شعر در مورد نام ملیحه

شعر اسم تبسم , شعر در مورد اسم تبسم , شعر در وصف اسم تبسم , شعر درباره اسم تبسم

بینی که همه به تو مضاف است

معنی صریح و اسم مبهم

شعر اسم تمنا , شعر در مورد اسم تمنا , شعر در وصف اسم تمنا , شعر درباره اسم تمنا

شعر برای نام ملیحه

نیلوفر ثانی , شعر نیلوفر ثانی , اشعار نیلوفر ثانی , آثار نیلوفر ثانی , اشعار عاشقانه نیلوفر ثانی

از عشق ظهور عشق درخواست

اظهار حروف اسم اعظم

شعر خوش آمد گویی , شعر در مورد خوش آمد گویی , شعر در وصف خوش آمد گویی , شعر درباره خوش آمد گویی

شعر درباره نام ملیحه

شعر حضرت علی اصغر , شعر در مورد حضرت علی اصغر , شعر در وصف حضرت علی اصغر , شعر درباره حضرت علی اصغر

دریاب، که اوست اسم اعظم

زو گشت عیان صفات و اسما

نیلوفر لاری پور , شعر نیلوفر لاری پور , اشعار نیلوفر لاری پور , آثار نیلوفر لاری پور , اشعار عاشقانه نیلوفر لاری پور

شعر با نام ملیحه

شعر اسم ترنم , شعر در مورد اسم ترنم , شعر در وصف اسم ترنم , شعر درباره اسم ترنم

آنجا نه اسم باشد و نه رسم و نه خبر

توحید بی مشارکت آنجا شود عیان

افشین صالحی , شعر افشین صالحی , اشعار افشین صالحی , آثار افشین صالحی , اشعار عاشقانه افشین صالحی

شعر درمورد نام ملیحه

محسن حسینخانی , شعر محسن حسینخانی , اشعار محسن حسینخانی , آثار محسن حسینخانی , اشعار عاشقانه محسن حسینخانی

به تختگاه محبت من آن سلیمانم

که اسم اعظم تو نقش بر نگین من است

مارگوت بیکل , شعر مارگوت بیکل , اشعار مارگوت بیکل , آثار مارگوت بیکل , اشعار عاشقانه مارگوت بیکل

شعر در مورد اسم ملیحه

رسول یونان , شعر رسول یونان , اشعار رسول یونان , آثار رسول یونان , اشعار عاشقانه رسول یونان

هم ملوک پیش و هم این نوسپه دار زمان

اسم بر اسم اند بر دعوی صدق او گواه

رویا شاه حسین زاده , شعر رویا شاه حسین زاده , اشعار رویا شاه حسین زاده , آثار رویا شاه حسین زاده , اشعار عاشقانه رویا شاه حسین زاده

شعر درباره اسم ملیحه

نیکی فیروزکوهی , شعر نیکی فیروزکوهی , اشعار نیکی فیروزکوهی , آثار نیکی فیروزکوهی , اشعار عاشقانه نیکی فیروزکوهی

حق مبین گشته از نقش حروف اسم او

تا زوال دشمنان باطلش گردد یقین

شعر حضرت علی اکبر , شعر در مورد حضرت علی اکبر , شعر درباره حضرت علی اکبر , شعر در وصف حضرت علی اکبر

شعر برای اسم ملیحه

نادر ابراهیمی , شعر نادر ابراهیمی , اشعار نادر ابراهیمی , آثار نادر ابراهیمی , اشعار عاشقانه نادر ابراهیمی

در مصر سلطنت نه همین اسم بود و بس

میراث یوسفی که به او یافت انتقال

شعر پیرمرد , شعر در مورد پیرمرد , شعر درباره پیرمرد , شعر در وصف پیرمرد

شعر در باره اسم ملیحه

کاظم بهمنی , شعر کاظم بهمنی , اشعار کاظم بهمنی , آثار کاظم بهمنی , اشعار عاشقانه کاظم بهمنی

بر پیشطاق خویش رقم کرده اسم او

عرش بلند منظره اعظم مجید

عباس صفاری , شعر عباس صفاری , اشعار عباس صفاری , آثار عباس صفاری , اشعار عاشقانه عباس صفاری

شعر با اسم ملیحه

شعر اسم دنیا , شعر در مورد اسم دنیا , شعر درباره اسم دنیا , شعر در وصف اسم دنیا

خان معلی لقب که اسم محمد بر او

خلعت توفیق بود کز بر یزدان رسید

اوحدی مراغه ای , شعر اوحدی مراغه ای , اشعار اوحدی مراغه ای , آثار اوحدی مراغه ای , اشعار عاشقانه اوحدی مراغه ای

شعر درمورد اسم ملیحه

شعر پرچم ایران , شعر در مورد پرچم ایران , شعر درباره پرچم ایران , شعر در وصف پرچم ایران

سالها ننگ از مسمی داشت اسم محتشم

وین زمان هم دارد ای دارای خورشید اشتهار

شعر اراده , شعر در مورد اراده , شعر درباره اراده , شعر در وصف اراده

شعر با کلمه ملیحه

شعر توکل , شعر در مورد توکل , شعر درباره توکل , شعر در وصف توکل

یکی صاحب خلق و خوی حسن

مسمی به آن اسم به هجت فزا

شعر پروانه , شعر در مورد پروانه , شعر درباره پروانه , شعر در وصف پروانه

شعر با کلمه ی ملیحه

شهیار قنبری , شعر شهیار قنبری , اشعار شهیار قنبری , آثار شهیار قنبری , اشعار عاشقانه شهیار قنبری

نرگس بیمار با ساقی سراید بر منار

اسم دیگر بر زبان سوسن و نیلوفر است

شعر پرستار , شعر در مورد پرستار , شعر درباره پرستار , شعر در وصف پرستار

شعری در مورد اسم ملیحه

شعر اسم خدیجه , شعر در مورد اسم خدیجه , شعر درباره اسم خدیجه , شعر در وصف اسم خدیجه

به لعل او فروشم خاتمی را

که اسم اعظمش نقش نگین است

شعر اسم دختر , شعر در مورد اسم دختر , شعر درباره اسم دختر , شعر در وصف اسم دختر

شعری درباره اسم ملیحه

سید محمد مرکبیان , شعر سید محمد مرکبیان , اشعار سید محمد مرکبیان , آثار سید محمد مرکبیان , اشعار عاشقانه سید محمد مرکبیان

هر اسم معظم که خدا داشت فروغی

در خاتم انگشت سلیمان زمان داد

آنا آخماتووا , شعر آنا آخماتووا , اشعار آنا آخماتووا , آثار آنا آخماتووا , اشعار عاشقانه آنا آخماتووا

شعری برای اسم ملیحه

شعر اسم توحید , شعر در مورد اسم توحید , شعر درباره اسم توحید , شعر در وصف اسم توحید

چون جم مرا فروغی از اهرمن چه پروا

تا اسم اعظم دوست نقش است بر نگینم

هلالی جغتایی , شعر هلالی جغتایی , اشعار هلالی جغتایی , آثار هلالی جغتایی , اشعار عاشقانه هلالی جغتایی

شعر درباره ی اسم ملیحه

شعر طلا , شعر در مورد طلا , شعر درباره طلا , شعر در وصف طلا

گر بحر نقاب افگند از چهره وصالست

لطفست همان اسم معمای تغافل

شعر اسم زیبا , شعر در مورد اسم زیبا , شعر درباره اسم زیبا , شعر در وصف اسم زیبا

شعر در مورد نام ملیحه

شعر خجالت , شعر در مورد خجالت , شعر درباره خجالت , شعر در وصف خجالت

ای از نظرت مست شده اسم و مسما

ای یوسف جان گشته ز لب های شکرخا

نسرین بهجتی , شعر نسرین بهجتی , اشعار نسرین بهجتی , آثار نسرین بهجتی , اشعار عاشقانه نسرین بهجتی

شعر برای نام ملیحه

شعر اسم خاطره , شعر در مورد اسم خاطره , شعر درباره اسم خاطره , شعر در وصف اسم خاطره

سری از عین و شین و قاف برزن

که صد اسم و مسما داری امروز

شعر نام تو , شعر در مورد نام تو , شعر درباره نام تو , شعر در وصف نام تو

شعر درباره نام ملیحه

فرخی یزدی , شعر فرخی یزدی , اشعار فرخی یزدی , آثار فرخی یزدی , اشعار عاشقانه فرخی یزدی

چو اسم شمس دین اسما تو دیدی

خلاصه او است در اشیاء تو دیدی

شعر اسم جانان , شعر در مورد اسم جانان , شعر درباره اسم جانان , شعر در وصف اسم جانان

شعر با نام ملیحه

شعر اسم حسین , شعر در مورد اسم حسین , شعر درباره اسم حسین , شعر در وصف اسم حسین

چون برم نام او را دررسد بخت خضرا

اسم شد پس مسما بی دوی بی توانی

شعر با م , مشاعره با م , شعر با حرف میم , شعر با م شروع شه

شعر درمورد نام ملیحه

شعر با ت , مشاعره با ت , شعر با حرف ت , شعر با ت شروع شه

ای مست شده از نظرت اسم و مسما

وی طوطی جان گشته ز لبهات شکرخا

شعر در مورد اسم ملیحه

شعر با ت

دوشنبه 4 دی 1396 ساعت 04:32

شعر با ت

شعر با ت،شعر با ت شروع بشه،شعر با تو بودن،شعر با تصویر،شعر با تو،شعر با تصاویر زیبا،شعر با تمام حروف الفبا,دوبیتی با ت,تک بیت با ت ,شعر با ت,شعر با ت شروع شه,شعر با ت شروع شه,شعر که با ت شروع شه,بیت شعر که با ت شروع شه,شعر که اولش با ت شروع شه,یه شعر که با ت شروع شه,,شعر با حرف ت,شعر با حرف ت شروع شود,شعر با حرف ت شروع بشه,شعری که با حرف ت شروع شود,شعر که با حرف ت شروع بشه,شعری که با حرف ت شروع بشه

شعر با ت

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد که با حرف ت شروع می شوند برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

تنگ شد از غم دل جای به من

یک دل و این همه غم وای به من

حافظ , اشعار حافظ , شعر حافظ , اشعار عاشقانه حافظ , اشعار دیوان حافظ شیرازی

شعر با ت

شعر پری , شعر در مورد پری , شعر در وصف پری , شعر درباره پری

تنـــت بــه نــاز طبـــیـبان نیازمـند مباد                   وجــود نـازکــت آزرده گـزنـد مباد

نیما یوشیج , شعر نیما یوشیج , اشعار نیما یوشیج , شعر نو نیما یوشیج

تو طاعت حق کنی به امید بهشت    نه نه تو نه عاشقی که مزدوری تو

سهراب سپهری , اشعار سهراب سپهری , شعر سهراب سپهری , شعر نو سهراب سپهری

شعر با تو بودن

شعر پارسا , شعر در مورد پارسا , شعر در وصف پارسا , شعر درباره پارسا

ترسم که روز حشر عنان بر عنان رود

تسبیح شیخ و خرقه رند شرابخوار

اشعار عاشقانه شاملو , شعر شاملو , شعر عاشقانه شاملو , شعر های عاشقانه شاملو

شعر با تو

شعر احسان , شعر در مورد احسان , شعر در وصف احسان , شعر درباره احسان

تویی آن گوهر پاکیزه که در عالم قدس

ذکر خیر تو بود حاصل تسبیح ملک

جملات عاشقانه برای همسر , جملات عاشقانه به همسر , جملات عاشقانه برای همسرم , جملات عاشقانه به همسرم

دوبیتی با ت

شعر آرزو , شعر در مورد آرزو , شعر در وصف آرزو , شعر درباره آرزو

تن ز جان و جان ز تن مسطور نیست      لیک کس را دید جان دستور نیست

تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب بچه گربه , تعبیر خواب زاییدن گربه , تعبیر خواب گاز گرفتن گربه , تعبیر خواب گربه سفید

تک بیت با ت

شعر امین , شعر در مورد امین , شعر در وصف امین , شعر درباره امین

تـا کـه نـامـی شدم از نام نبردم سودی

گـر نـمـردم مـن و ایـن گـوشـه گـمـنامیها

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

شعر با تصویر

شعر پگاه , شعر در مورد پگاه , شعر در وصف پگاه , شعر درباره پگاه

تا آسمان ز حلقه به گوشان ما شود

کو عشوه‌ای ز ابروی همچون هلال تو

شعر دریا , شعر در مورد دریا , شعر درباره دریا , متن در مورد دریا , اس ام اس در مورد دریا

شعر با تمام حروف الفبا

شعر بلبل , شعر در مورد بلبل , شعر در وصف بلبل , شعر درباره بلبل

تا در زده ام به دامن عفو تو دست

تا یافته ام غبار تکلیف الست

تقصیر عبادتم ندارد ایام

وز طاعتِ کرده ام پشیمانی هست

شعر خواهر , شعر در مورد خواهر , شعر درباره خواهر , شعر در وصف خواهر

تک بیت با ت

شعر حسرت , شعر در مورد حسرت , شعر در وصف حسرت , شعر درباره حسرت

تو همچو صبحی من شمع خلوت سحرم

تبسمی کن و جان بین که همی سپرم

شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد

شعر با ت شروع بشه

شعر آخرت , شعر در مورد آخرت , شعر در وصف آخرت , شعر درباره آخرت

تو کمان کشیده و در کمین که زنی به تیرم و من غمین                همه غمم بود از همین که خدا نکرده خطا کنی

شعر آسمان , شعر در مورد آسمان , شعر درباره آسمان , شعر در وصف آسمان

شعر با ت

شعر ایستادگی , شعر در مورد ایستادگی , شعر در وصف ایستادگی , شعر درباره ایستادگی

ترسم این قوم که بر درد کشان می خندند

در سر کار خرابات کنند ایمان را

شعر مرگ , شعر در مورد مرگ , شعر درباره مرگ , شعر در وصف مرگ

دوبیتی با ت

شعر اسم ترانه , شعر در مورد اسم ترانه , شعر در وصف اسم ترانه , شعر درباره اسم ترانه

تا توانی پیش کس مگشای راز       بر کسی این در مکن زنهار باز

شعر نقاشی , شعر در مورد نقاشی , شعر در وصف نقاشی , شعر درباره نقاشی

شعر با تصویر

عادل دانتیسم , شعر عادل دانتیسم , اشعار عادل دانتیسم , آثار عادل دانتیسم , اشعار عاشقانه عادل دانتیسم

تـا چـشم دل به طلعت آن ماه منظر است

طـالـع مـگو که چشمه خورشید خاورست

شعر قهر , شعر در مورد قهر , شعر در وصف قهر , شعر درباره قهر

شعر با تو

امید صباغ نو , شعر امید صباغ نو , اشعار امید صباغ نو , آثار امید صباغ نو , اشعار عاشقانه امید صباغ نو

تـا چـشم دل به طلعت آن ماه منظر است

طـالـع مـگو که چشمه خورشید خاورست

شعر دشت , شعر در مورد دشت , شعر در وصف دشت , شعر درباره دشت

شعر با تو بودن

چیستا یثربی , شعر چیستا یثربی , اشعار چیستا یثربی , آثار چیستا یثربی , اشعار عاشقانه چیستا یثربی

تو بدری و خورشید تو را بنده شده‌ست

تا بندهٔ تو شده‌ست تابنده شده‌ست

زان روی که از شعاع نور رخ تو

خورشید منیر و ماه تابنده شده‌ست

شعر کتاب , شعر در مورد کتاب , شعر در وصف کتاب , شعر درباره کتاب

شعر با تمام حروف الفبا

شعر حضرت قاسم , شعر در مورد حضرت قاسم , شعر در وصف حضرت قاسم , شعر درباره حضرت قاسم

تا چند از این غرور بسیار تورا

تا کی ز خیال هر نمودار تورا

سبحان‌الله که از تو کاری عَجَب است

تو هیچ نه و این همه پندار تورا

شعر کربلا , شعر در مورد کربلا , شعر در وصف کربلا , شعر درباره کربلا

شعر با تصویر

شعر ایام فاطمیه , شعر در مورد ایام فاطمیه , شعر در وصف ایام فاطمیه , شعر درباره ایام فاطمیه

تا که از طارم میخانه نشان خواهد بود

طاق ابروی توام قبله جان خواهد بود

شعر کوه , شعر در مورد کوه , شعر در وصف کوه , شعر درباره کوه

شعر با ت

کامران رسول زاده , شعر کامران رسول زاده , اشعار کامران رسول زاده , آثار کامران رسول زاده , اشعار عاشقانه کامران رسول زاده

تا شنیدم قصه هایی از دیار کوی دوست

بی محابا پرکشیدم در لقای روی دوست

شعر هفته وحدت , شعر در مورد هفته وحدت , شعر در وصف هفته وحدت , شعر درباره هفته وحدت

شعر با تمام حروف الفبا

شعر اسم تبسم , شعر در مورد اسم تبسم , شعر در وصف اسم تبسم , شعر درباره اسم تبسم

تا جهان باشد نخواهم در جهان هجران عشق

عاشقم بر عشق و هرگز نشکنم پیمان عشق

تا حدیث عاشقی و عشق باشد در جهان

نام من بادا نوشته بر سر دیوان عشق

شعر مرگ دوست , شعر در مورد مرگ دوست , شعر در وصف مرگ دوست , شعر درباره مرگ دوست

شعر با ت شروع بشه

شعر اسم تمنا , شعر در مورد اسم تمنا , شعر در وصف اسم تمنا , شعر درباره اسم تمنا

تا دست ارادت به تو داده‌ست دلم

دامان طرب ز کف نهاده‌ست دلم

ره یافته در زلف دل آویز کجت

القصه به راه کج فتاده‌ست دلم

شعر سلام , شعر در مورد سلام , شعر در وصف سلام , شعر درباره سلام

شعر با تصویر

نیلوفر ثانی , شعر نیلوفر ثانی , اشعار نیلوفر ثانی , آثار نیلوفر ثانی , اشعار عاشقانه نیلوفر ثانی

تا میتوانی آتش دلها خموش کن

مگذار بر فلک برود دود آه را

جز محنت عذاب نبینی به عمر خویش

گر نشنوی بجان سخن خیر خواه را

شعر هوای پاک , شعر در مورد هوای پاک , شعر در وصف هوای پاک , شعر درباره هوای پاک

شعر با ت

شعر خوش آمد گویی , شعر در مورد خوش آمد گویی , شعر در وصف خوش آمد گویی , شعر درباره خوش آمد گویی

تا بوده چشم عاشق در راه یار بوده          بی آنکه وعده باشد در انتظار بوده

شعر صنم , شعر در مورد صنم , شعر در وصف صنم , شعر درباره صنم

شعر با تو بودن

شعر حضرت علی اصغر , شعر در مورد حضرت علی اصغر , شعر در وصف حضرت علی اصغر , شعر درباره حضرت علی اصغر

تا به فراق خو کنم صبر من و قرار کو؟        وعده ی وصل اگر دهد طاقت اتظار کو؟

شعر فقر , شعر در مورد فقر , شعر در وصف فقر , شعر درباره فقر

شعر با تو

نیلوفر لاری پور , شعر نیلوفر لاری پور , اشعار نیلوفر لاری پور , آثار نیلوفر لاری پور , اشعار عاشقانه نیلوفر لاری پور

تا تو مراد من دهی کشته مرا فراق تو        تا تو به داد من رسی، من به خدا رسیده ام

شعر اسم نرگس , شعر در مورد اسم نرگس , شعر در وصف اسم نرگس , شعر درباره اسم نرگس

شعر با تمام حروف الفبا

شعر اسم ترنم , شعر در مورد اسم ترنم , شعر در وصف اسم ترنم , شعر درباره اسم ترنم

تا چند بسته ماندن در دام خود فریبی        با غیر آشنایی، با آشنا غریبی؟

شعر اسم نگار , شعر در مورد اسم نگار , شعر در وصف اسم نگار , شعر درباره اسم نگار

دوبیتی با ت

افشین صالحی , شعر افشین صالحی , اشعار افشین صالحی , آثار افشین صالحی , اشعار عاشقانه افشین صالحی

تا قفل قفس باز شد آن سوخته پر رفت        دلواپس ما بود ولیکن به سفر رفت

شعر اسم ندا , شعر در مورد اسم ندا , شعر در وصف اسم ندا , شعر درباره اسم ندا

شعر با ت شروع شه

محسن حسینخانی , شعر محسن حسینخانی , اشعار محسن حسینخانی , آثار محسن حسینخانی , اشعار عاشقانه محسن حسینخانی

تا نگرید طفلک حلوا فروش          دیگ بخشایش کجا آید به جوش

شعر اسم نگین , شعر در مورد اسم نگین , شعر در وصف اسم نگین , شعر درباره اسم نگین

شعر با تصویر

شعر پدر , شعر در مورد پدر , شعر درباره پدر , شعر در وصف پدر

ترسم ای مرگ نیایی تو و من پیر شوم          آنقدر زنده بمانم که ز جان سیر شوم

شعر اسم مهتاب , شعر در مورد اسم مهتاب , شعر در وصف اسم مهتاب , شعر درباره اسم مهتاب

شعر با ت شروع شه

شعر دوست , شعر در مورد دوست , شعر درباره دوست , شعر در وصف دوست

تنی آلوده درد و لبریز غم دارم        ز اسباب پریشانی تو را ای عشق کم دارم

شعر اسم مرجان , شعر در مورد اسم مرجان , شعر در وصف اسم مرجان , شعر درباره اسم مرجان

تک بیت با ت

شعر دریا , شعر در مورد دریا , شعر درباره دریا , متن در مورد دریا , اس ام اس در مورد دریا

تو دریای من بودی آغوش وا کن        که می خواهد این قوی زیبا بمیرد

شعر اسم نسیم , شعر در مورد اسم نسیم , شعر در وصف اسم نسیم , شعر درباره اسم نسیم

شعر با ت شروع بشه

شعر برادر , شعر در مورد برادر , شعر درباره برادر , شعر در وصف برادر

تو عهد کرده ای که کشانی به خون مرا        من جهد کرده ام که به عهدت وفا کنی

شعر اسم مجید , شعر در مورد اسم مجید , شعر در وصف اسم مجید , شعر درباره اسم مجید

شعر با ت

شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی

تو مپندار که خاموشی من          هست برهان فراموشی من

شعر اسم مهران , شعر در مورد اسم مهران , شعر در وصف اسم مهران , شعر درباره اسم مهران

شعر با تمام حروف الفبا

شعر مهر ماه , شعر در مورد مهر ماه , شعر درباره مهر ماه , شعر در وصف مهر ماه

تجلی گه خود کرد خدا دیده ی مارا         در این دیده در آیید و ببینید خدارا

شعر اسم محسن , شعر در مورد اسم محسن , شعر در وصف اسم محسن , شعر درباره اسم محسن

شعر با تصویر

شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق

تو مو می بینی و مجنون پیچش مو        تو ابرو او اشارت های ابرو

شعر اسم مهدی , شعر در مورد اسم مهدی , شعر در وصف اسم مهدی , شعر درباره اسم مهدی

شعر با ت شروع شه

شعر گل , شعر در مورد گل , شعر درباره گل , شعر در وصف گل

تا چند عمر در هوس و آرزو رود       ای کاش این نفس که بر آمد فرو رود

شعر اسم لیلی , شعر در مورد اسم لیلی , شعر در وصف اسم لیلی , شعر درباره اسم لیلی

شعری که با حرف ت شروع بشه

شعر شب بخیر , شعر در مورد شب بخیر , شعر درباره شب بخیر , شعر در وصف شب بخیر

ترا که هر چه مراد است در جهان داری      چه غم ز حال ضعیفان ناتوان داری

شعر اسم نیلوفر , شعر در مورد اسم نیلوفر , شعر در وصف اسم نیلوفر , شعر درباره اسم نیلوفر

دوبیتی با ت

شعر صبح بخیر , شعر در مورد صبح بخیر , شعر درباره صبح بخیر , شعر در وصف صبح بخیر

تو را با غیر می بینم، صدایم در نمی آید       دلم می سوزد و کاری ز دستم بر نمی آید

شعر اسم محبوبه , شعر در مورد اسم محبوبه , شعر در وصف اسم محبوبه , شعر درباره اسم محبوبه

شعر با تو بودن

شعر عید غدیر , شعر در مورد عید غدیر , شعر درباره عید غدیر , شعر در وصف عید غدیر

تبه کردم جوانی تا کنم خوش زندگانی را                  چه سود از زندگانی چون تبه کردم جوانی را

شعر اسم مائده , شعر در مورد اسم مائده , شعر در وصف اسم مائده , شعر درباره اسم مائده

شعر با تو

شعر تنهایی , شعر در مورد تنهایی , شعر درباره تنهایی , شعر در وصف تنهایی

ترسم که اشک در غم ما پرده در شود                  وین راز سر به مهر به عالم سمر شود

شعر اسم نوشین , شعر در مورد اسم نوشین , شعر در وصف اسم نوشین , شعر درباره اسم نوشین

شعر با ت شروع شه

شعر ماه محرم , شعر در مورد ماه محرم , شعر درباره ماه محرم , شعر در وصف ماه محرم

تنــم از واسـطه دوری دلـبر بگــداخت                  جانم از آتش هجر رخ جانانه بسوخت

شعر اسم نازنین , شعر در مورد اسم نازنین , شعر در وصف اسم نازنین , شعر درباره اسم نازنین

شعر با تصویر

شعر لیاقت , شعر در مورد لیاقت , شعر درباره لیاقت , شعر در وصف لیاقت

تا گنج غمت در دل ویرانه مقیم است                   همواره مرا کوی خرابات مقام است

شعر اسم محمود , شعر در مورد اسم محمود , شعر در وصف اسم محمود , شعر درباره اسم محمود

تک بیت با ت

شعر هزاره , شعر در مورد هزاره , شعر در وصف هزاره , شعر درباره هزاره

تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق                   هر دم آید غمی از نو به مبارکبادم

شعر اسم غزاله , شعر در مورد اسم غزاله , شعر در وصف اسم غزاله , شعر درباره اسم غزاله

شعر با ت

شعر قلیان , شعر در مورد قلیان , شعر در وصف قلیان , شعر درباره قلیان

تـــا بــدیــن جـــا بــهر دینــار آمـــدم                  چـــون رســیدم مســت دیــدار آمـــدم

شعر اسم نغمه , شعر در مورد اسم نغمه , شعر در وصف اسم نغمه , شعر درباره اسم نغمه

شعر با تمام حروف الفبا

شعر نور , شعر در مورد نور , شعر در وصف نور , شعر درباره نور

تو در آب اگر ببینی حرکات خویشتن را                   به زبان خود بگویی که به حسن بی نظیرم

شعر اسم الهام , شعر در مورد اسم الهام , شعر در وصف اسم الهام , شعر درباره اسم الهام

شعر با ت شروع بشه

شعر یاسمن , شعر در مورد یاسمن , شعر در وصف یاسمن , شعر درباره یاسمن

تا کـــی به تمـــنای وصــال تو یـــگانه                  اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه

شعر شخصیت , شعر در مورد شخصیت , شعر در وصف شخصیت , شعر درباره شخصیت

شعر با تو بودن

شعر صلوات , شعر در مورد صلوات , شعر در وصف صلوات , شعر درباره صلوات

تاب بنفشه می​دهد طره مشک سای تو                  پرده غنچه می​درد خنده دلگشای تو

شعر آغوش , شعر در مورد آغوش , شعر در وصف آغوش , شعر درباره آغوش

شعر با تو

شعر شیراز , شعر در مورد شیراز , شعر در وصف شیراز , شعر درباره شیراز

تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی                  گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش

شعر اسم کیان , شعر در مورد اسم کیان , شعر در وصف اسم کیان , شعر درباره اسم کیان

شعر با ت شروع شه

شعر اسب , شعر در مورد اسب , شعر در وصف اسب , شعر درباره اسب

تا گشودم نامه اش را سوختم در انتظار                  کاش قاصد میگشود این نامه سر بسته را

شعر اسم اعظم , شعر در مورد اسم اعظم , شعر در وصف اسم اعظم , شعر درباره اسم اعظم

بیت شعر که با ت شروع شه

شعر ربیع الاول , شعر در مورد ربیع الاول , شعر در وصف ربیع الاول , شعر درباره ربیع الاول

تیرگی بیرون نرفت از دل به علم ظاهری                  خانه را روشن نمیسازد چراغ پشت پا

شعر معرفت , شعر در مورد معرفت , شعر در وصف معرفت , شعر درباره معرفت

شعر با تصویر

شعر ضعبف کشی , شعر در مورد ضعبف کشی , شعر در وصف ضعبف کشی , شعر درباره ضعبف کشی

تو و با لاله رویان، گل ز شاخ عیش چیدنها                  من و چون غنچه از دست، تو پیراهن دریدنها

شعر شلمچه , شعر در مورد شلمچه , شعر در وصف شلمچه , شعر درباره شلمچه

دوبیتی با ت

شعر دانش , شعر در مورد دانش , شعر در وصف دانش , شعر درباره دانش

تو نیکی کن به مسکین و تهیدست                  که نیکی خود سبب گردد دعا را

شعر خیانت , شعر در مورد خیانت , شعر در وصف خیانت , شعر درباره خیانت

شعر با تمام حروف الفبا

تا درون آمد غمش از سینه بیرون شد نفس                  نازم این مهمان که بیرون کرد صاحبخانه را

شعر اسم کیمیا , شعر در مورد اسم کیمیا , شعر در وصف اسم کیمیا , شعر درباره اسم کیمیا

شعر با ت شروع شه

تا کی می صبوح و شکر خواب بامداد

هشیار گرد که گذشت اختیار عمر

شعر اسم فروغ , شعر در مورد اسم فروغ , شعر در وصف اسم فروغ , شعر درباره اسم فروغ

تک بیت با ت

تویی آن گوهر پاکیزه که در عالم قدس

ذکر خیر تو بود حاصل تسبیح ملک

شعر اسم علی , شعر در مورد اسم علی , شعر در وصف اسم علی , شعر درباره اسم علی

شعر با ت

تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک

باور مکن که دست زدامان بدارمت

شعر اسم غزل , شعر در مورد اسم غزل , شعر در وصف اسم غزل , شعر درباره اسم غزل

شعر با تو

تا درخت دوستی کی بردهد

حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم

شعر اسم محمد , شعر در مورد اسم محمد , شعر در وصف اسم محمد , شعر درباره اسم محمد

شعر با تصویر

تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافریست

راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش

شعر اسم عاطفه , شعر در مورد اسم عاطفه , شعر در وصف اسم عاطفه , شعر درباره اسم عاطفه

شعر با ت شروع بشه

تو وطوبی و ما و قامت یار

فکر هرکس به قدر همت اوست

شعر اسم مریم , شعر در مورد اسم مریم , شعر در وصف اسم مریم , شعر درباره اسم مریم

شعر با تو بودن

توخود ای گوهر یکدانه کجایی آخر

کز غمت دیده مردم همه دریا باشد 

شعر اسم عسل , شعر در مورد اسم عسل , شعر در وصف اسم عسل , شعر درباره اسم عسل

تک بیت با ت

تا شدم حلقه به گوش در میخانۀ عشق

هردم آید غمی از نو به مبارک بادم

شعر اسم فرشته , شعر در مورد اسم فرشته , شعر در وصف اسم فرشته , شعر درباره اسم فرشته

شعر با تو

تکیه بر اختر شبگرد مکن کاین عیار

ناج کاووس ربود و کمر کیخسرو

شعر اسم فرزانه , شعر در مورد اسم فرزانه , شعر در وصف اسم فرزانه , شعر درباره اسم فرزانه

دوبیتی با ت

تواضع زگردان فرازان نکوست

گدا گرتواضع کن خوی اوست

شعر اسم مینا , شعر در مورد اسم مینا , شعر در وصف اسم مینا , شعر درباره اسم مینا

شعر با تمام حروف الفبا

تابرسردیده جادهنت مردم

چون مدرم دیده ترک خود بینی کن

شعر اسم فاطمه , شعر در مورد اسم فاطمه , شعر در وصف اسم فاطمه , شعر درباره اسم فاطمه

شعر با تصویر

تا جرعه ای از جام الستت ندهند

آگاهی از این بلند و پستت ندهند

شعر آمریکا , شعر در مورد آمریکا , شعر در وصف آمریکا , شعر درباره آمریکا

شعر با تو بودن

تا کشته وای محبت نشوی

سررشته عاشقی به دستت ندهند

شعر روستا , شعر در مورد روستا , شعر در وصف روستا , شعر درباره روستا

شعر با تو

تا نیست نگری ره هستت ندهند

وین مرتبه با همت پستت ندهند

شعر آلبالو , شعر در مورد آلبالو , شعر در وصف آلبالو , شعر درباره آلبالو

شعر با ت

تا نشد رسوای عالم کس نشد استاد عشق

نیم رسواعاشق اندر فن خود استاد نیست

 میزاده عشقی

شعر کسوف , شعر در مورد کسوف , شعر در وصف کسوف , شعر درباره کسوف

شعر با ت شروع بشه

تورا این همه بلبل نوای عشق زند

چه اتفات بود بر صدای منکر زاغ          

 سعدی

شعر انسان , شعر در مورد انسان , شعر در وصف انسان , شعر درباره انسان

شعر با تصویر

تا برسر دیده جادهندت مردم

چون مردم دیده ترک خود بینی کن

شعر گریه , شعر در مورد گریه , شعر در وصف گریه , شعر درباره گریه

شعر با تو بودن

تامل کنان در خطا و ثواب

 به از ژاژ خایان حاظر جواب   

سعدی

شعر اسم طاهره , شعر در مورد اسم طاهره , شعر در وصف اسم طاهره , شعر درباره اسم طاهره

شعر با تو

تو بر مایه ی دانش خود مایست

که بالای هر دانشی دانشی است        

فردوسی

شعر شب یلدا , شعر در مورد شب یلدا , شعر در وصف شب یلدا , شعر درباره شب یلدا

شعر با تصویر

ترحم بر پلنک تیز دندان

 ستمکاری بود برگوسفندان

شعر گربه , شعر در مورد گربه , شعر در وصف گربه , شعر درباره گربه

دوبیتی با ت

تو در کنار فراتی ندانی این معنی

به راه بادیه دانند قدر آب زلال

شعر اسم کوروش , شعر در مورد اسم کوروش , شعر در وصف اسم کوروش , شعر درباره اسم کوروش

شعر با تو بودن

تا چند عمر در هوس آرزو رود

ای کاش این نفس که برآید فرو رود

شعر اسم آزاده , شعر در مورد اسم آزاده , شعر در وصف اسم آزاده , شعر درباره اسم آزاده

شعر با تو

تا کی به تمنای وصال تو یگانه

اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه*

شعر اسم آوا , شعر در مورد اسم آوا , شعر در وصف اسم آوا , شعر درباره اسم آوا

شعر با تمام حروف الفبا

تا کی از سیم و زرت کیسه تهی خواهد بود

بنده من شو و برخور ز همه سیم تنان*

شعر اسم آرش , شعر در مورد اسم آرش , شعر در وصف اسم آرش , شعر درباره اسم آرش

شعر با تصویر

تا شدم حلقه بگوش در میخانه ی عشق

هر دم آید غمی از نو به مبارکبادم *

شعر به نام خدا , شعر در مورد به نام خدا , شعر در وصف به نام خدا , شعر درباره به نام خدا

شعر با ت

تو صاحب خرمنی و من گدایی خوشه چین اما

به انعام تو شایستن نه حد هر گدا حافظ

شعر ضد دختر , اشعار ضد دختر , شعرهای ضد دختر , شعر طنز ضد دختر

تک بیت با ت

تو عشق پاکی و پیوند حسن جاودان داری

نه حسنت انتها دارد نه عشقت ابتدا حافظ

شعر درد , شعر در مورد درد , شعر در وصف درد , شعر درباره درد

شعر با ت شروع بشه

تو میر عشقی عاشقان بسیار داری

پیغمبری با جان عاشق کار داری

شعر مقام زن , شعر در مورد مقام زن , شعر در وصف مقام زن , شعر درباره مقام زن

شعر با تو

تقدیر الهی چو پی سوختن ماست

مانیز بسازیم به تقدیر الهی

شعر طوفان , شعر در مورد طوفان , شعر در وصف طوفان , شعر درباره طوفان

شعر با تمام حروف الفبا

تا جهان باقی و آئین محبت باقی است

شعر حافظ همه جا ورد زبان خواهد بود

شعر درخت , شعر در مورد درخت , شعر در وصف درخت , شعر درباره درخت

شعر با تو بودن

تا مگر همچو صبا باز به کوی تو رسم

حاصلم دوش بجز ناله شبگیر نبود

شعر آفرین , شعر در مورد آفرین , شعر در وصف آفرین , شعر درباره آفرین

شعر با تصویر

ترس جای عشق جولان داد و شک جای یقین

آبروداری کن ای زاهد مسلمانی بس است

جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه انگلیسی کوتاه , جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه , جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

دوبیتی با ت

تا طاق ابروی بت من تا به تا شد

دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند

شعر ضد پسر , اشعار ضد پسر , شعرهای ضد پسر , شعر طنز ضد پسر

شعر با تمام حروف الفبا

تا تو نگاه میکنی , کار من آه کردن است

ای به فدای چشم تو , این چه نگاه کردن است

شعر اسم باران , شعر در مورد اسم باران , شعر در وصف اسم باران , شعر درباره اسم باران

تک بیت با ت

تو نیکی میکن در دجله انداز     که ایزد در بیابانت دهد باز

جملات عاشقانه , جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه ناب , جملات عاشقانه کوتاه , جملات عاشقانه زیبا

شعر با تو بودن

تو نیز آخر هم از دست بلندی     چرا بتخانه ای را در نبندی

شعر عمر , شعر در مورد عمر , شعر در وصف عمر , شعر درباره عمر

شعر با تو

تو کز مهنت دیگران بی غمی      نشاید که نامت نهند آدمی

شعر آمدن رمضان , شعر در مورد آمدن رمضان , شعر در وصف آمدن رمضان , شعر درباره آمدن رمضان

تک بیت با ت

تو قلم بر حکم داور میبری      من ز دیوار تو از در میبری

شعر اسم بهار , شعر در مورد اسم بهار , شعر در وصف اسم بهار , شعر درباره اسم بهار

شعر با تصویر

تا مگر این از دلش بیرون کنم      تو تماشا کن که دفعش چون کنم

شعر معذرت خواهی , شعر در مورد معذرت خواهی , شعر در وصف معذرت خواهی , شعر درباره معذرت خواهی

شعر با ت

تا توانی دلی بدست اور       دل شکستن هنر نمیباشد

شعر مهتاب , شعر در مورد مهتاب , شعر در وصف مهتاب , شعر درباره مهتاب

دوبیتی با ت

تا تو نگاه میکنی کار من آه کردن است      ای به فدای چشم تو این چه نگاه کردن است

شعر برف , شعر در مورد برف , شعر در وصف برف , شعر درباره برف

شعر با ت شروع بشه

تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم      تبسمی کن و جان بین که چون همی سپرم

شعر اسم اسما , شعر در مورد اسم اسما , شعر در وصف اسم اسما , شعر درباره اسم اسما

شعر با تمام حروف الفبا

تو اگر نبودی ای درخت سبز        سبزه و گل و بهار هم نبود

این هوای خوب و سایه های خیس    در کنار جویبارهم نبود 

شعر افسانه , شعر در مورد افسانه , شعر در وصف افسانه , شعر درباره افسانه

شعر با تو بودن

تا تمام لذت عمرم همین است  که مولایم امیر المومنین است

شعر پرستو , شعر در مورد پرستو , شعر در وصف پرستو , شعر درباره پرستو

شعر با تصویر

تو شاکری ز خالق و خلق از تو شاکرند تو شادمان بدولت و ملک از تو شادمان

شعر با ت

شعر در مورد خدا

دوشنبه 17 مهر 1396 ساعت 14:08

شعر در مورد خدا

شعر در مورد خدا,شعر در مورد خدا و تنهایی,شعر در مورد خداحافظی,شعر در مورد خداشناسی,شعر در مورد خداحافظی از دوست,شعر در مورد خداحافظی,شعر در مورد خدای مهربان,شعر در مورد خدا و بنده,شعر در مورد خدایا,شعر در مورد خداحافظ,شعر در مورد تنهایی خدا,شعر در مورد خداحافظی با دوستان,شعر در مورد خداحافظی از دوستان,شعر در مورد خداحافظی با دوست,شعر در مورد خداحافظی از حافظ,شعر در مورد خداحافظی ماه رمضان,شعر در مورد خداحافظی با معلم,شعر در مورد خداحافظی بازنشستگی,شعری در مورد خداحافظی,شعر در مورد خداشناسی,شعری در مورد خداشناسی,شعر کودکانه در مورد خداشناسی,شعر درباره خداشناسی,شعر درباره خداحافظی از دوستان,شعر در باره خداحافظی دوست,شعری درمورد خداحافظی دوست,شعری در مورد خداحافظی,شعر نو در مورد خداحافظی,بیت شعر در مورد خداحافظی,شعر زیبا در مورد خداحافظی,شعر کوتاه در مورد خداحافظی,شعر طنز در مورد خداحافظی,شعر عاشقانه در مورد خداحافظی,شعر کودکانه در مورد خدای مهربان,شعر درباره خدا و بنده,شعر در مورد خدای یکتا,شعر در مورد خدای,شعر کودکانه در مورد خدای مهربون,شعر درباره خدایا,شعر درباره خدایا شکرت,شعر در وصف خداوند,شعر در وصف خداوند متعال,شعر در وصف خداوند ج,شعری در وصف خداوند,شعری در وصف خداوند,شعر در وصف خدا,شعر در وصف خدا از شاعران بزرگ,شعر در وصف خداحافظی,شعر در وصف خدا مولانا,شعر در وصف خدا حافظ,شعر در وصف خداحافظی,شعر در وصف خداحافظ,شعری در وصف خدا,اشعار در وصف خداوند متعال,شعر به وصف خداوند ج,شعری در وصف خداحافظی,شعر زیبا در وصف خداحافظی,شعری زیبا در وصف خداحافظی,شعری در وصف خدا از مولانا,شعر زیبا از مولانا در وصف خدا,شعر خداحافظی,شعر خداحافظی غمگین,شعر خداحافظی از دوستان,شعر خداحافظی کوتاه,شعر خداحافظی عاشقانه,شعر خداحافظی رسمی,شعر خداحافظی با دوستان,شعر خداحافظی با ماه رمضان,شعر خدا,شعر خداحافظ,شعر خدا هست,شعر خدایا,شعر خدایی,شعر خداحافظ ای جوانی من,شعر خداوندان اسرار,شعر خداحافظ احسان خواجه امیری,شعر خدا هست هنوز,شعر خدا هست از کیست,شعر خدا هست از مولانا,من شعر خدا هستم,شعر که خدا هست هنوز,شعر خدا همه جا هست,شعر خدا هست و خدا نیست,شعر خدا هستو خدا هست,شعر و خدا هست هنوز,شعر خداحافظی غمگین,شعر غمگین خداحافظ,شعر های خداحافظی غمگین,شعر کوتاه غمگین خداحافظی,شعر خدایا کمکم کن,شعر خدایا کفر نمیگویم,شعر خدایا دوستت دارم,شعر خدایا سرده این پایین,شعر خدایا شکرت,شعر خدایا جهان پادشاهی توراست,شعر خدایا دلم گرفته,شعر خدایا به سلامت دارش,شعر خدایا عاشقم عاشقترم کن,شعر خدایی خدا غریبه,شعر خدایی هست,شعر خداییه,شعر خداییه افسر بختیاری,شعر خدایی که دراین نزدیکیست,شعر خدایی کوتاه,شعر خدایی زیبا,شعر خداییه داراب افسر,شعر خدایی خدا قریبه,شعر خداحافظی از دوست,شعر خداحافظی از دوست,شعر کوتاه خداحافظی از دوستان,شعر خداحافظی دوستان,شعر خداحافظ دوستان,شعر زیبا برای خداحافظی از دوستان,شعر خداحافظی از یک دوست,شعر برای خداحافظی از دوست,متن شعر خداحافظ ای جوانی من,شعر خداحافظ ای جوانی من شادمانی من,شعر خداوندان اسرار همایون شجریان,متن شعر خداوندان اسرار,شعر آهنگ خداوندان اسرار,متن شعر آلبوم خداوندان اسرار,معنی شعر خداوند خداوندان اسرار

شعر در مورد خدا

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد خدا برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه برنگذرد

خداوند نام و خداوند جای

خداوند روزی ده رهنمای

خداوند کیوان و گردان سپهر

فروزنده ماه و ناهید و مهر

ز نام و نشان و گمان برترست

نگارندهٔ بر شده پیکرست

شعر پدر , شعر در مورد پدر , شعر درباره پدر , شعر در وصف پدر

شعر در مورد خدا

راهی به خدا دارد  خلوتـگه  تنـهایی

آنجا که روی از خود آنجا که به خود آیی

هر جا که سری بردم در پــرده تو را دیدم

تو پرده نشینی و من هـرزه ی هر جایی

تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار

شعر در مورد خدا و تنهایی

میگن شبا فرشته ها از آرزوی آدما ، قصه میگن واسه خدا

خدا کنه همین شبا گفته بشه قصه ی تو واسه خدا

شعر دوست , شعر در مورد دوست , شعر درباره دوست , شعر در وصف دوست

شعر در مورد خداحافظی

خدایا !

من چیزی نمیبینم

آینده پنهان است

ولی آسوده ام چون تو را می بینم

و تو همه چیز را

شعر برادر , شعر در مورد برادر , شعر درباره برادر , شعر در وصف برادر

شعر در مورد خداشناسی

از تمام چیزایی که داری خدا رو جدا کن !

چی داری؟ هیچ

حالا به همه نداشته هایت خدا رو اضافه کن !

چه کم داری؟ هیچ

شعر خواهر , شعر در مورد خواهر , شعر درباره خواهر , شعر در وصف خواهر

شعر در مورد خداحافظی از دوست

خدایا

همه دنیا بخواد و تو بگی نه

نخواد و تو بگی آره ، تمومه

همین که اول و آخر تو هستی

به محتاج تو محتاجی حرومه

شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی

شعر در مورد خداحافظی

و تو این مهربانم مرا یاد کن

آن دم که خدا را تلاوت میکنی

شاید به صداقت قلب پاکت

من نیز اجابت شوم . . .

شعر مهر ماه , شعر در مورد مهر ماه , شعر درباره مهر ماه , شعر در وصف مهر ماه

شعر در مورد خدای مهربان

خدایا

شکرت میکنم بخاطر نداشته هام

که اگه داشتم ارزششون رو نمیدونستم

شکرت میکنم بخاطر هیچ چیز و همه چیز . .

شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق

شعر در مورد خدا و بنده

خدایا

اگر بناست بسوزیم طاقتمان ده

و اگر بناست بسازیم قدرتمان ده

شعر گل , شعر در مورد گل , شعر درباره گل , شعر در وصف گل

شعر در مورد خدایا

به خدا گفتم :

بیا جهان را قسمت کنیم آسمون واسه من ابراش مال تو

دریا مال من موجش مال تو ماه مال من خورشید مال تو …

خدا خندید و گفت :  تو بندگی کن ، همه دنیا مال تو …

من هم مال تو

شعر شب بخیر , شعر در مورد شب بخیر , شعر درباره شب بخیر , شعر در وصف شب بخیر

شعر در مورد خداحافظ

خداوندا دستانم خالی ودلم غرق در آرزوهاست

یا با قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان

یا دلم را از ارزوهای دست نیافتنی خالی کن

شعر صبح بخیر , شعر در مورد صبح بخیر , شعر درباره صبح بخیر , شعر در وصف صبح بخیر

شعر در مورد تنهایی خدا

وقتی خدا می خواست تو را بسازد،

چه حال خوشی داشت،

چه حوصــله ای !

این مـوهــا، این چشم هــا ….

خودت می فهمــی؟

من همه اینها را دوست دارم.

شعر عید غدیر , شعر در مورد عید غدیر , شعر درباره عید غدیر , شعر در وصف عید غدیر

شعر در مورد خداشناسی

پدرم می‌گوید: کتاب!

و مادرم می‌گوید: دعا !

و من خوب می‌دانم

که زیباترین تعریف خدا را

فقط می‌توان از زبان گل‌ها شنید

شعر تنهایی , شعر در مورد تنهایی , شعر درباره تنهایی , شعر در وصف تنهایی

شعری در مورد خداشناسی

با من از روشنی حرف می زنی

و از انسان که خویشاوند همه خداهاست

با تو من دیگر در سحر رویاهایم تنها نیستم.

شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد

شعر کودکانه در مورد خداشناسی

چشمان تو گل آفتابگردانند

به هر کجا که نگاه کنی،

خدا آنجاست …

شعر ماه محرم , شعر در مورد ماه محرم , شعر درباره ماه محرم , شعر در وصف ماه محرم

شعر درباره خداشناسی

خداوندا

تمام حرف های جهان یک طرف

این راز یک طرف:

آیات شما

چه قدر، شبیه به لبخند اوست!

شعر لیاقت , شعر در مورد لیاقت , شعر درباره لیاقت , شعر در وصف لیاقت

شعر کودکانه در مورد خدای مهربان

بی من تو چگونه ای، ندانم اما

من بی تو در آتشم، خدا داند و من

شعر لب , شعر در مورد لب , شعر درباره لب , شعر در وصف لب

شعر درباره خدا و بنده

خدا را در فراخی خوان و در عیش و تن آسانی

نه چون کارت به جان آمد خدا از جان و دل خوانی

شعر لبخند , شعر در مورد لبخند , شعر درباره لبخند , شعر در وصف لبخند

شعر در مورد خدای یکتا

انگار که خداوند

معشوقه ای داشته باشد!

انگار که معشوقه اش

ترکش کرده باشد!

انگار که خداوند

تو را

در لحظه ی تنها شدنش

آفریده باشد.

زیباییِ تو

غم انگیز است!

شعر ادب , شعر در مورد ادب , شعر درباره ادب , شعر در وصف ادب

شعر در مورد خدای

همه ذرات جان پیوسته با دوست

همه اندیشه ام اندیشه ی اوست

نمی بینم به غیر از دوست اینجا

خدایا! این منم یا اوست اینجا؟

شعر انسانیت , شعر در مورد انسانیت , شعر درباره انسانیت , شعر در وصف انسانیت

شعر کودکانه در مورد خدای مهربون

با بودنت

خدا هم هست

و زمین می‌چرخد به دور خورشیدی

که تویی

شعر تهران , شعر در مورد تهران , شعر درباره تهران , شعر در وصف تهران

شعر درباره خدایا

گنجشکانی که رد تو را دیروز

درخت به درخت

و خیابان به خیابان

دنبال کرده‌اند

خدا می‌داند چه دیده‌اند

که جیک‌شان دیگر

در نمی‌آید!

شعر آسمان , شعر در مورد آسمان , شعر درباره آسمان , شعر در وصف آسمان

شعر درباره خدایا شکرت

وقتی میروی..

حواست باشد

حتما خدانگهدار بگویی!

تا خدا حواسش را بیشتر به من بدهد

آخر می دانی

خدا به هوای تو مرا رها کرده است…!

شعر خداحافظی , شعر در مورد خداحافظی , شعر درباره خداحافظی , شعر در وصف خداحافظی

شعر در وصف خداوند

مردم همه

تو را به خدا

سوگند می دهند

اما برای من

تو آن همیشه ای 

که خدا را به تو

سوگند می د هم.

شعر مرگ , شعر در مورد مرگ , شعر درباره مرگ , شعر در وصف مرگ

شعر در وصف خداوند متعال

می‌خواهم کاری کنم که خدا

مرا ببرد توی لباس‌های تو

و تو

توی لباس‌های من

دنبال خودت بگردی…

شعر ماه اردیبهشت , شعر در مورد ماه اردیبهشت , شعر درباره ماه اردیبهشت , شعر در وصف ماه اردیبهشت

شعر در وصف خداوند ج

عشق نخستین گام به سوی خداست

و تسلیم آخرین گام ….

و این دو گام کل سفر است.

بخواب عشقم , بخواب عشقم شعر , بخواب عشقم شعرنو , آسوده بخواب عشقم

شعری در وصف خداوند

 از بهر خدا سایه زمن باز مگیر

ای سایه رحمت خدا سایه تو

شعر موفقیت , شعر در مورد موفقیت , شعر درباره موفقیت , شعر در وصف موفقیت

شعری در وصف خداوند

 نکرد آن همدم دیرین مدارا

مسلمانان مسلمانان خدا را

شعر دلتنگی , شعر در مورد دلتنگی , شعر درباره دلتنگی , شعر در وصف دلتنگی

شعر در وصف خدا

 زرشناسان، چون خدا نشناختند

سنگشان هر جا که رفت انداختند

شعر آتش , شعر در مورد آتش , شعر درباره آتش , شعر در وصف آتش

شعر در وصف خدا از شاعران بزرگ

 نه راحت از فلک جویم

نه دولت از خدا خواهم

شعر پاییز , شعر در مورد پاییز , شعر درباره پاییز , شعر در وصف پاییز

شعر در وصف خداحافظی

 به خدا کز تو کسی قطع نظر نتواند

زآن که این حسن خدا داده برای نظر است

شعر امام علی , شعر در مورد امام علی , شعر درباره امام علی , شعر در وصف امام علی

شعر در وصف خدا مولانا

 به خدا که جرعه ای ده تو به حافظ سحرخیز

که دعای صبحگاهی اثری کند شما را

شعر دوستت دارم , شعر در مورد دوستت دارم , شعر درباره دوستت دارم , شعر در وصف دوستت دارم

شعر در وصف خدا حافظ

 یار مردان خدا باش که در کشتی نوح

هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را

شعر گذر عمر , شعر در مورد گذر عمر , شعر درباره گذر عمر , شعر در وصف گذر عمر

شعری در وصف خدا

 خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست

گشاد کار من اندر کرشمه های تو بست

شعر کلیسا , شعر در مورد کلیسا , شعر درباره کلیسا , شعر در وصف کلیسا

اشعار در وصف خداوند متعال

 جانا به حاجتی که تو را هست با خدا

کآخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است

شعر کودکی , شعر در مورد کودکی , شعر درباره کودکی , شعر در وصف کودکی

شعر به وصف خداوند ج

 میان او که خدا آفریده است از هیچ

دقیقه ایست که هیچ آفریده نگشادست

شعر کمک , شعر در مورد کمک , شعر درباره کمک , شعر در وصف کمک

شعری در وصف خداحافظی

 میان او که خدا آفریده است از هیچ

دقیقه ایست که هیچ آفریده نگشادست

شعر مردانگی , شعر در مورد مردانگی , شعر درباره مردانگی , شعر در وصف مردانگی

شعر زیبا در وصف خداحافظی

 غرض ز مسجد و میخانه ام وصال شماست

جز این خیال ندارم خدا گواه من است

شعر غربت , شعر در مورد غربت , شعر درباره غربت , شعر در وصف غربت

شعری زیبا در وصف خداحافظی

 دلبرم عزم سفر کرد خدا را یاران

چه کنم با دل مجروح که مرهم با اوست

شعر هدف , شعر در مورد هدف , شعر درباره هدف , شعر در وصف هدف

شعری در وصف خدا از مولانا

 شکر خدا که از مدد بخت کارساز

بر حسب آرزوست همه کار و بار دوست

شعر گرگ , شعر در مورد گرگ , شعر درباره گرگ , شعر در وصف گرگ

شعر زیبا از مولانا در وصف خدا

 دولت صحبت آن شمع سعادت پرتو

بازپرسید خدا را که به پروانه کیست

شعر جهالت , شعر در مورد جهالت , شعر درباره جهالت , شعر در وصف جهالت

شعر خدا هست

 از بهر خدا زلف مپیرای که ما را

شب نیست که صد عربده با باد صبا نیست

شعر پرسپولیس , شعر در مورد پرسپولیس , شعر درباره پرسپولیس , شعر در وصف پرسپولیس

شعر خدایا

 بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود

عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت

شعر پرنده , شعر در مورد پرنده , شعر درباره پرنده , شعر در وصف پرنده

شعر خدایی

 افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع

شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت

شعر خنده , شعر در مورد خنده , شعر درباره خنده , شعر در وصف خنده

شعر خداوندان اسرار

 ای غایب از نظر به خدا می سپارمت

جانم بسوختی و به دل دوست دارمت

شعر خواب , شعر در مورد خواب , شعر درباره خواب , شعر در وصف خواب

شعر خدا هست هنوز

 هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد

خداش در همه حال از بلا نگه دارد

شعر هجران , شعر در مورد هجران , شعر درباره هجران , شعر در وصف هجران

شعر خدا هست از کیست

 چو گفتمش که دلم را نگاه دار

چه گفت ز دست بنده چه خیزد خدا نگه دارد

شعر استقلال , شعر در مورد استقلال , شعر درباره استقلال , شعر در وصف استقلال

شعر خدا هست از مولانا

 ای دل بیا که ما به پناه خدا رویم

زان چه آستین کوته و دست دراز کرد

شعر سربازی , شعر در مورد سربازی , شعر درباره سربازی , شعر در وصف سربازی

من شعر خدا هستم

 ساروان بار من افتاد خدا را مددی

که امید کرمم همره این محمل کرد

شعر چوپان , شعر در مورد چوپان , شعر درباره چوپان , شعر در وصف چوپان

شعر که خدا هست هنوز

 غیرتم کشت که محبوب جهانی لیکن

روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد

شعر همسر , شعر در مورد همسر , شعر درباره همسر , شعر در وصف همسر

شعر خدا همه جا هست

 لب از ترشح می پاک کن برای خدا

که خاطرم به هزاران گنه موسوس شد

شعر فوتبال , شعر در مورد فوتبال , شعر درباره فوتبال , شعر در وصف فوتبال

شعر خدا هست و خدا نیست

 جایی که یار ما به شکرخنده دم زند

ای پسته کیستی تو خدا را به خود مخند

شعر آزادی , شعر در مورد آزادی , شعر درباره آزادی , شعر در وصف آزادی

شعر خدا هستو خدا هست

 ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند

مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند

شعر حسادت , شعر در مورد حسادت , شعر درباره حسادت , شعر در وصف حسادت

شعر و خدا هست هنوز

 ای گدایان خرابات خدا یار شماست

چشم انعام مدارید ز انعامی چند

شعر حال خوش , شعر در مورد حال خوش , شعر درباره حال خوش , شعر در وصف حال خوش

شعر خداحافظی غمگین

 عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا

ما همه بنده و این قوم خداوندانند

شعر غمگین خداحافظ

 پنهان ز حاسدان به خودم خوان که منعمان

خیر نهان برای رضای خدا کنند

شعر های خداحافظی غمگین

 اگر از بهر دل زاهد خودبین بستند

دل قوی دار که از بهر خدا بگشایند

شعر کوتاه غمگین خداحافظی

 هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ

از یمن دعای شب و ورد سحری بود

شعر خدایا کمکم کن

 کاروانی که بود بدرقه اش حفظ خدا

به تجمل بنشیند به جلالت برود

شعر خدایا کفر نمیگویم

 کاروانی که بود بدرقه اش حفظ خدا

به تجمل بنشیند به جلالت برود

شعر خدایا دوستت دارم

 سر خدا که عارف سالک به کس نگفت

در حیرتم که باده فروش از کجا شنید

شعر خدایا سرده این پایین

 برآی ای صبح روشن دل خدا را

که بس تاریک می بینم شب هجر

شعر خدایا شکرت

 سخن سربسته گفتی با حریفان

خدا را زین معما پرده بردار

شعر خدایا جهان پادشاهی توراست

 معرفت نیست در این قوم خدا را سببی

تا برم گوهر خود را به خریدار دگر

شعر خدایا دلم گرفته

 چو پیر سالک عشقت به می حواله کند

بنوش و منتظر رحمت خدا می باش

شعر خدایا دلم گرفته

 مکن از خواب بیدارم خدا را

که دارم خلوتی خوش با خیالش

شعر خدایا به سلامت دارش

 لطف خدا بیشتر از جرم ماست

نکته سربسته چه دانی خموش

شعر خدایا عاشقم عاشقترم کن

 جبین و چهره حافظ خدا جدا مکناد

ز خاک بارگه کبریای شاه شجاع

شعر خدایی خدا غریبه

 تویی که خوبتری ز آفتاب و شکر خدا

که نیستم ز تو در روی آفتاب خجل

شعر خدایی هست

 عاشق روی جوانی خوش نوخاسته ام

و از خدا دولت این غم به دعا خواسته امقبول

شعر خداییه

 شکر خدا که باز در این اوج بارگاه

طاووس عرش می شنود صیت شهپرم

شعر خداییه افسر بختیاری

 اعتقادی بنما و بگذر بهر خدا

تا در این خرقه ندانی که چه نادرویشم

شعر خدایی که دراین نزدیکیست

 نشان اهل خدا عاشقیست با خود دار

که در مشایخ شهر این نشان نمی بینم

شعر خدایی کوتاه

 حافظ اسیر زلف تو شد از خدا بترس

و از انتصاف آصف جم اقتدار هم

شعر خدایی زیبا

 دام سخت است مگر یار شود لطف خدا

ور نه آدم نبرد صرفه ز شیطان رجیم

شعر خداییه داراب افسر

 سر خدا که در تتق غیب منزویست

مستانه اش نقاب ز رخسار برکشیم

شعر خدایی خدا قریبه

 تو خانقاه و خرابات در میانه مبین

خدا گواه که هر جا که هست با اویم

شعر خداوندان اسرار همایون شجریان

 خدا را کم نشین با خرقه پوشان

رخ از رندان بی سامان مپوشان

متن شعر خداوندان اسرار

 حافظ ار در گوشه محراب می نالد رواست

ای نصیحتگو خدا را آن خم ابرو ببین

شعر آهنگ خداوندان اسرار

 عابدان آفتاب از دلبر ما غافلند

ای ملامتگو خدا را رو مبین آن رو ببین

متن شعر آلبوم خداوندان اسرار

 خدا را از طبیب من بپرسید

که آخر کی شود این ناتوان به

معنی شعر خداوند خداوندان اسرار

 بخیل بوی خدا نشنود بیا حافظ

پیاله گیر و کرم ورز و الضمان علی

شعر در مورد خدا

آموزش و طرز تهیه قیمه پلو با گوشت چرخ کرده خوشمزه دونفره نذری با مرغ

جمعه 14 مهر 1396 ساعت 09:09

آموزش و طرز تهیه قیمه پلو با گوشت چرخ کرده خوشمزه دونفره نذری با مرغ

طرز تهیه قیمه پلو در بخش آشپزی سایت جسارت.امیدواریم که این مطلب مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد

قیمه پلو,قیمه پلو با گوشت چرخ کرده,قیمه پلو مجلسی,قیمه پلو دونفره,قیمه پلو نذری,قیمه پلو خوشمزه,قیمه پلو نذری,قیمه پلو با مرغ,قیمه پلو امام حسین,قیمه پلو مخلوط,طرز تهیه قیمه لا پلو با گوشت چرخ کرده,قیمه پلو با گوشت چرخ کرده,قیمه لا پلو با گوشت چرخ کرده,طرز تهیه قیمه پلو با گوشت چرخ کرده,طرز پخت قیمه پلو با گوشت چرخ کرده,قیمه لا پلو مجلسی,طرز تهیه قیمه پلو مجلسی,طرز تهیه قیمه پلو نذری,تزیین قیمه پلو نذری,قیمه لا پلو خوشمزه,طرزتهیه قیمه پلو خوشمزه

  قیمه پلو , طرز تهیه قیمه پلو , طرز تهیه قیمه پلو , آموزش پخت قیمه پلو خوشمزه

اگر شما هم نام قیمه پلو را شنیده اید و علاقه  به درست کردن آن هستید می توانید به آسانی آنرا در بخش آشپزی ما آموزش ببینید

آموزش و طرز تهیه قیمه پلو خیلی خوشمزه و فوق العاده به روش مخصوص

قیمه لا پلو یا به قول برخی کتب آشپزی قیمه پلو غذای بسیار خوشمزه و عامه پسندی است این غذا تقریبا موادی شبیه به خورش قیمه دارد اما طرز پخت آن کمی متفاوت است

مواد لازم برای تهیه قیمه پلو :

برنج :♦: 3 پیمانه

گوشت چرخ کرده :♦: 300 گرم

لپه :♦: 1 پیمانه

سیب زمینی :♦: 2 عدد

لیمو عمانی :♦: 3 عدد

رب گوجه فرنگی :♦: 1/5 قاشق غذا خوری

پیاز سرخ شده :♦: 2 قاشق غذا خوری

دارچین :♦: 1 قاشق غذا خوری

روغن :♦: به میزان لازم

نمک و زرد چوبه :♦: به مقدار کافی

آموزش و طرز تهیه قیمه ی پلو خیلی خوشمزه و فوق العاده به روش مخصوص

میتوانید به جای گوشت چرخک رده از گوشت تکه ای هم استفاده کنید اما حواستان باشد اول آن را آبپز کنید و بعد به پیازداغ اضافه اش کنید.

قیمه پلو , طرز تهیه قیمه پلو , طرز تهیه قیمه پلو , آموزش پخت قیمه پلو خوشمزه

طرز تهیه قیمه پلو

به نقل از سایت جسارت برای تهیه قیمه لا پلو ابتدا باید

گوشت چرخ کرده و لپه را با نمک و زردچوبه بپزید و

در آخر با رب گوجه فرنگی و لیمو عمانی و پیاز سرخ شده و دارچین مزه دار کنید و

بگذارید آبش کاملاً جوش رود . سیب زمینی را ریز و سپس سرخ کنید

آموزش و طرز تهیه قیمه پلو خیلی خوشمزه و فوق العاده به روش مخصوص

در صورت تمایل خلال بادام و پسته را 4ساعت داخل گلاب و عسل خیس کرده و بعد سرخ کنید تا خوشمزه تر شوند.

قیمه پلو , طرز تهیه قیمه پلو , طرز تهیه قیمه پلو , آموزش پخت قیمه پلو خوشمزه

قیمه پلو با گوشت چرخ کرده

( توجه داشته باشید که لیمو عمانی را با پوست ریز کنید و بعد به غذا اضافه کنید تا هم غذا مزه ترش بگیرد و هم به واسطه پوست لیمو معطر شود)

می توانید برنج را هم به صورت آبکش و هم به صورت کته درست کنید و بعد در دیس بکشید و

مواد آماده را روی آن بریزید و یا یک کفگیر برنج بکشید و روی آن یک کفگیر از مواد آماده و

دو باره برنج و بعد ازمواد آماده و آن قدر تکرار کنید تا ظرف شما پر شود .

ته دیگ سیب زمینی مناسب ترین گزینه برای سرو این غذاست

قیمه پلو , طرز تهیه قیمه پلو , طرز تهیه قیمه پلو , آموزش پخت قیمه پلو خوشمزه

طرز تهیه دوم قیمه پلو

قیمه پلو از اون غذاهایی هستش پختش در ماه محرم رونق میگیره و معمولا به عنوان غذای نذری طبخ میشه. دلیلش هم این هست که در اون از گوشت استفاده میشه، همه پسند هست و چون از قاطی پلو ها حساب میشه پخش اون هم راحتتر از پلو و خورشت هاست. در این مطلب طرز تهیه این غذای خوشمزه رو قرار میدیم.

مواد لازم  قیمه پلو :

برنج :♦: 4 پیمانه

گوشت گوسفندی بدون استخوان :♦: 500 گرم

لپه :♦: 1 پیمانه

رب گوجه فرنگی :♦: 4 قاشق غذا خوری

پیاز  :♦: 3 عدد متوسط

روغن :♦: به میزان لازم

نمک و زرد چوبه :♦: به مقدار کافی

قیمه پلو , طرز تهیه قیمه پلو , طرز تهیه قیمه پلو , آموزش پخت قیمه پلو خوشمزه

قیمه پلو مجلسی

قیمه رو طبق دستور قیمه معمولی قرار دادیم درست میکنیم. با این تفاوت که گوشتها رو تکه های ریز تر خرد میکنیم و همونطور که در مواد اولیه گفتم بدون استخوان. با پیاز و فلفل سیاه تفت میدیم. لپه ها رو هم جدا نیم پز میکنیم و به گوشت اضافه میکنیم و دو لیوان آب میریزیم تا روی حرارت ملایم بپزه. در آخر هم رب رو تفت میدیم و با نمک اضافه میکنیم.در این مرحله آب مایه قیمه باید تقریبا خشک باشه و مثل مایه لوبیاپلو باشه. برنج رو همونطور که در این مطلب قرار دادیم آبکش میکنیم.ته دیگ دلخواه رو قرار میدیم و یک لایه از مایه قیمه و یک لایه از برنج رو میریزیم و دم کنی رو روش میذاریم تا روی دمای ملایم حدود نیم ساعت دم بکشه.

قیمه پلو , طرز تهیه قیمه پلو , طرز تهیه قیمه پلو , آموزش پخت قیمه پلو خوشمزه

روش سوم تهیه قیمه پلو

یه طعم و عطر خوش…یاد و خاطره کودکی رو در آدم زنده میکنه و قیمه پلو این حس رو در من ایجاد میکنه ،با تمام وجودم عاشق عطر و طعم این غذا هستم

مواد مورد نیاز برای تهیه قیمه پلو:

برنج:4 پیمانه

لپه: 1/5 تا 2 لیوان

گوشت خورشتی یا چرخ کرده:400 تا 500 گرم

گلاب: 2  تا 4 قاشق غ خ

پودر هل: به میزان مورد علاقه

دارچین و زردچوبه

زعفران: به مقدار لازم (هرچی بیشتر بهتر)

رب گوجه فرنگی:1 تا 1/5 قاشق غ خ

روغن

پیاز:1 عدد

قیمه پلو , طرز تهیه قیمه پلو , طرز تهیه قیمه پلو , آموزش پخت قیمه پلو خوشمزه

آموزش پخت قیمه پلو

برنج رو چندساعت خیس کنید

لپه رو هم بعد چند ساعت خیس کردن با آب و نمک بپزید(نه در حد له شدن)

گوشت اگه خورشتیه بپزیدش

برنج رو آبکش کنید و کنار بذارید

تو تابه 1 پیاز رو نگینی کرده و در روغن تفت بدید سپس گوشت رو اضافه کنید و وقتی خوب تفت خورد

لپه رو هم اضافه کرده و تفت بدید و زردچوبه و فلفل و دارچین و رب گوجه و نمک بهش اضافه کنید

1/4 لیوان آب هم اضافه کرده در تابه رو بذارید تا مواد خوب جا بیفته و آبش کامل کشیده بشه

توی قابلمه روغن ریخته و ته دیگ مورد نظرتون رو بچینید

ته دیگ من: روی روغن زیره پاشیدم و سیب زمینی ها رو روش چیدم و کمی نمک و زعفران هم بهش اضافه کردم

روی ته دیگ لایه لایه برنج و مایه گوشت و لپه رو اضافه کنید و روی هر لایه زعفران و هل هم بپاشید

گلاب رو هم روی لایه آخر بریزید و زعفران و هل حسابی هم اضافه کرده و برنج رو بذارید به مدت 40 دقیقه تا 1 ساعت با

حرارت خیلی ملایم دم بکشه

قیمه پلو , طرز تهیه قیمه پلو , طرز تهیه قیمه پلو , آموزش پخت قیمه پلو خوشمزه

قیمه پلو دونفره

شما برای تزیینش از خلال بادام و پسته و زرشک و زعفران میتونید استفاده کنید

من فقط زرشک تو دسترسم بود

انقدر این غذا خوشمزه بوووووووووووووووووووووود که هیچیش نموند

آموزش و طرز تهیه قیمه پلو با گوشت چرخ کرده خوشمزه دونفره نذری با مرغ

شعری درباره راز موفقیت

جمعه 7 مهر 1396 ساعت 10:59

شعر در مورد موفقیت

شعر در مورد موفقیت,شعری در مورد موفقیت,شعر در مورد آرزوی موفقیت,شعر زیبا در مورد موفقیت,شعر در مورد تبریک موفقیت,شعر کوتاه در مورد موفقیت,شعر در مورد موفقیت در زندگی,شعر هایی در مورد موفقیت,شعر در مورد تلاش و موفقیت,شعر های زیبا در مورد موفقیت,شعری در مورد موفقیت و پیروزی,شعر در مورد موفقیت,شعر درباره آرزوی موفقیت,اشعار زیبا در مورد موفقیت,شعر زیبا درباره موفقیت,شعری زیبا در مورد موفقیت,شعری زیبا درباره موفقیت,شعرهای زیبا درباره موفقیت,شعر درباره تبریک موفقیت,شعر کوتاه درباره موفقیت,شعر درباره موفقیت در زندگی,شعر در مورد راه های موفقیت در زندگی,شعر هایی درباره موفقیت,شعر های درباره موفقیت,شعر های کوتاه درباره موفقیت,شعر موفقیت,شعر موفقیت دوست,شعر موفقیت و پیروزی,شعر درباره موفقیت,شعر تبریک موفقیت,شعر های موفقیت,شعر آرزوی موفقیت برای دوست,شعر تبریک موفقیت تحصیلی,شعر کوتاه موفقیت,شعر راز موفقیت,شعر برای موفقیت دوست,شعری در مورد موفقیت و پیروزی,شعری درباره موفقیت,شعر در مورد موفقیت در زندگی,شعری در مورد موفقیت,شعر زیبا درباره موفقیت,شعر کوتاه درباره موفقیت,شعر درباره آرزوی موفقیت,شعر نو درباره ی موفقیت,یک شعر درباره موفقیت,شعر تبریک موفقیت,شعر برای تبریک موفقیت,شعر نو تبریک موفقیت,شعر در مورد تبریک موفقیت,شعر درباره تبریک موفقیت,شعری برای تبریک موفقیت,شعر زیبا برای تبریک موفقیت,شعر های موفقیت,شعر های زیبا برای موفقیت,شعر های زیبا در مورد موفقیت,شعر های کوتاه موفقیت,شعر های درباره موفقیت,شعر های کوتاه درباره موفقیت,شعر کوتاه در مورد موفقیت,شعر کوتاه برای موفقیت,شعر درباره راز موفقیت,شعری درباره راز موفقیت

شعر در مورد موفقیت

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد موفقیت برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

سایه ی حق بر سر بنده بود
عاقبت، جوینده یابنده بود

اگر چند باشد شب دیر باز

بر او تیرگی هم نماند دراز

شود روز، چون چشمه رخشان شود

جهان چون نگین بدخشان شود

شعری در مورد موفقیت

به کاری که همت بسته گردد

اگر خاری بود، گل دسته گردد

شعر در مورد آرزوی موفقیت

کوه نتواند شدن سد ره مقصود مرد

همت مردان برآرد از نهاد کوه، گرد

شعر زیبا در مورد موفقیت

چون دانا نماید به کاری درنگ

به پیروزی آرد جهانی به چنگ

همه کارها در فرو بستگی

گشاید ولیکن به آهستگی

شعر در مورد تبریک موفقیت

صبر است کلید گنج مقصود

از صبر به کام دل رسی زود

شعر کوتاه در مورد موفقیت

ای دل ! صبور باش بر احداث روزگار

نیکو شود به صبر، سرانجام کار تو

شعر در مورد موفقیت در زندگی

چون بر رشته ی کاری افتد گره

شکیبایی، از جهد بیهوده به

شعر هایی در مورد موفقیت

گنج خواهی در طلب، رنجی ببر

خرمن ار می بایدت، تخمی بکار

شعر در مورد تلاش و موفقیت

نابرده رنج، گنج میسر نمی شود

مزد آن گرفت که جان برادر که کار کرد

آن کو عمل نکرد و عنایت امید داشت

دانه نکشت ابله و دخل انتظار کرد

شعر های زیبا در مورد موفقیت

دعای صبح و آه شب، کلید گنج مقصود است

بدین راه و روش می رو، که با دلدار پیوندی

شعری در مورد موفقیت و پیروزی

به قدم کوش تا به کام رسی

مرد وامانده، کاروان رس نیست

شعر در مورد موفقیت

چو کوشش نباشد، تن زورمند

نیارد سر از آرزوها بلند

که اندر جهان، سود بی رنج نیست

کسی را که کاهل بود، گنج نیست

شعر درباره آرزوی موفقیت

صبر و ظفر، هر دو دوستان قدیم اند

بر اثر صبر، نوبت ظفر آید

اشعار زیبا در مورد موفقیت

هر که رنجی برد، گنجش شد پدید

هر که جدی کرد، بر جودی رسید

چون گرانی ها اساس راحت است

تلخ ها هم پیشوای نعمت است

هر که در قصری قرین دولتی است

آن، جزای کارزار و محنتی است

شعر زیبا درباره موفقیت

به هنگام سختی، مشو ناامید

که ابر سیه، بارد آب سفید

شعری زیبا در مورد موفقیت

از دست دادن امیدی پوچ و محال ،

خود موفقیت و پیشرفتی بزرگ است.

شعری زیبا درباره موفقیت

میزان بزرگی و موفقیت هر فرد بستگی به این دارد

که تا چه حد می تواند

همه نیروهای خود را در یک کانال بریزد

شعرهای زیبا درباره موفقیت

موفقیت کلید شادی نیست، شادی کلید موفقیت است؛

اگر آنچه انجام می دهی دوست بداری،

موفق خواهی بود.

شعر درباره تبریک موفقیت

همه خوشبختی ها و موفقیت هایی که به من روی آورده ،

از درهایی وارد شده که آنها را به دقت بسته بودم

شعر کوتاه درباره موفقیت

راه موفقیت ، همیشه در حال ساخت است ؛

موفقیت پیش رفتن است،

نه به نقطه پایان رسیدن.

شعر درباره موفقیت در زندگی

موفقیت

بر روی ستون های شکست شکل می گیرد

شعر در مورد راه های موفقیت در زندگی

نمی توانم فرمول موفقیت را برای شما بیان کنم؛

اما اگر فرمول شکست را می خواهید

آن است که بکوشید همه را راضی نگه دارید

شعر هایی درباره موفقیت

شکست بیش از موفقیت آموزنده است؛

کسی که هیچ گاه اشتباه نمی کند، هرگز به جایی نمی رسد.

شعر های درباره موفقیت

شکست یک عامل نیروبخش است، نه یک بازدارنده؛

هر شکست بذری از موفقیت در دل دارد

شعر های کوتاه درباره موفقیت

موفقیت در این نیست که چه چیزی در پیش رو داریم،

موفقیت در این است که چه چیزی در پشت سر به جا می گذاریم

شعر موفقیت

هرکس خواهان موفقیت است باید یاد بگیرد

که ناکامی جزء حتمی فرایند پیشرفت است

شعر موفقیت دوست

موفقیت،

مساوی با رسیدن به هدف نیست،

بلکه خود سفر است

شعر موفقیت و پیروزی

مهم ترین عنصر فرمول موفقیت

عبارت است

از شیوه کنارآمدن با مردم.

شعر درباره موفقیت

رمز موفقیت

پایبندی به هدف در زندگی است

شعر های موفقیت

نخستین قانون موفقیت ،

تمرکز است

شعر آرزوی موفقیت برای دوست

بزرگ ترین موفقیت عبارت است

از اعتماد یا سازش کامل بین اشخاص صمیمی

شعر تبریک موفقیت تحصیلی

اگر کسی استعداد طبیعی داشته باشد

بازهم باید برای موفقیت تمرین کند

و آماده شود

شعر کوتاه موفقیت

علاقه، اندیشه و مطالعه چیزهایی هستند

که شما را به سوی موفقیت سوق می دهند

شعر راز موفقیت

موفقیت برای شخاص کم ظرفیت

مقدمه گستاخی است.

شعر برای موفقیت دوست

از موفقیت دیگران همان اندازه خوشحال باش

که از موفقیت خودت خشنود می شوی.

شعری در مورد موفقیت و پیروزی

به یاد داشته باش که برای موفقیت،

بیش از هر چیز به اراده و تصمیم نیاز داری.

شعری درباره موفقیت

موفقیت در آرزوها،

نسبت مستقیم با قدرت اراده ما دارد.

شعر در مورد موفقیت در زندگی

آرامش و اطمینان ،

بهترین موفقیت است.

شعری در مورد موفقیت

اگر به دنبال موفقیت نروید

خودش به دنبال شما نخواهد آمد.

شعر زیبا درباره موفقیت

شاهراه موفقیت پر از زن هایی است

که شوهران خویش را به پیش می برند.

شعر کوتاه درباره موفقیت

راز موفقیت آن است

که شغل خود را جزء سرگرمی های خویش قرار دهید.

شعر درباره آرزوی موفقیت

قبل از هر چیز دیگر،

آماده شدن راز موفقیت است.

شعر نو درباره ی موفقیت

راز موفقیت این است:

هدف را بی وقفه دنبال کنید

یک شعر درباره موفقیت

اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می شد،

سعی و عمل دیگر مفهومی نداشت.

شعر تبریک موفقیت

بیشتر افراد برای مرگ ناگهانی آماده ترند

تا موفقیت ناگهانی.

شعر برای تبریک موفقیت

موفقیت، سکه ای است

که روی دیگر آن ناکامی است.

شعر نو تبریک موفقیت

موفقیت یعنی از شکستی به شکستی دیگر رفتن

بدون اینکه شور و اشتیاق خود را از دست بدهیم

شعر در مورد تبریک موفقیت

فقط آنها که جرات شکست خوردن دارند
موفق می شوند.
رمز موفقیت در استواری
در قصد و نیت است.

شعری برای تبریک موفقیت

از مدیر موفقی پرسیدم: راز موفقیت شما چه بوده است؟

گفت؟ دو کلمه است.

گفتم: آن چیست؟

پاسخ داد: تصمیم های درست.

گفتم:شما چگونه تصمیم های درست گرفتید؟

گفت: پاسخ یک کلمه است!

گفتم: آن چیست؟

جواب داد: تجربه.

پرسیدم: و شما چگونه تجربه اندوزی کردید؟

گفت: پاسخ دو کلمه است!

گفتم: آن چیست؟

پاسخ داد: تصمیم های اشتباه !!!

شعر زیبا برای تبریک موفقیت

موفق کسیه که با اجر هایی که به طرفش پرتاب میکنند .

خانه ای بنا کند.

شعر های موفقیت

من هفتصد بار اشتباه نکردم.

من یک بار اشتباه نکردم من زمانی موفق شدم که هفتصد راهی را که موفقیت آمیز نبود اصلاح کردم.

هر گاه راهی را که عمل نمی کرد حذف کردم راهی را پیدا کردم که کار می کرد.

شعر های زیبا برای موفقیت

ما غالباٌ تصور می کنیم که موفقیت بسته به استعداد و نبوغ است.

با وجود این، من عقیده دارم که نبوغ واقعی این است که با تقویت ایمان و اعتقادات سازنده ،

نیروهای عظیم درونی خود را فعال کنیم.

شعر های زیبا در مورد موفقیت

خوشبختی و موفقیت ، اموری درونی هستند

که ما آنها را به قلمروی تعهدات زندگی آورده ایم ،

نه چیزی که از بیرون آورده باشیم .

شعر در مورد موفقیت

( تعداد کل: 302 )
<<    1       ...       3       4       5       6       7       ...       61    >>